top of page
Etsi

Oikeustapaus: MAO:296/2023

Julkinen hankinta - määräaika valituksen tekemiselle -myöhästynyt valitus

Antopäivä: 22.6.2023

Hankinnan kohde: Kyse oli erityisalojen EU-urakkahankinnasta, joka koski Turun ratapihan kehittämistä ja Turku–Kupittaa kaksoisraiteen siltojen rakentamista. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 25 000 000 euroa.

Valittaja: Valitusajan olisi tullut olla 6 kuukautta, koska hankintapäätöksen perusteista ei ilmennyt valittajalle riittäviä tietoja oikeussuojakeinojen tarpeen arvioimiseksi ennen 14 päivän muutoksenhakuajan umpeutumista. Valittaja on pyytänyt hankintayksiköltä voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjoussuunnitelman, osan tämän henkilöreferensseistä sekä tarjouksen hintaosat. Asiakirjat ovat olleet olennaisia arvioitaessa hankintamenettelyn virheettömyyttä.

Valittaja: Hankintayksikkö ei ollut toimittanut valittajan pyytämiä asiakirjoja ennen muutoksenhakuajan umpeutumista. Hankintayksikkö ei voi viivytellä asianosaisjulkisten asiakirjojen toimittamista niin kauan, että se tosiasiassa estäisi tarjoajia käyttämästä lainmukaisia oikeussuojakeinojaan.

HY: Valitus on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta. Hankintapäätös ja valitusosoitus eivät ole olleet olennaisesti puutteellisia, joten muutoksenhakuaika on ollut 14 päivää. Viranomaiselle osoitettu tietopyyntö ja hankintapäätöksestä tehtävä valitus ovat erillisiä prosesseja, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ole vaikuttanut hankintapäätöksen lakisääteisen muutoksenhakuajan pituuteen.

Voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti.

MAO: Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että valituksenalainen hankintapäätös on annettu valittajalle valitusosoituksineen tiedoksi 20.7.2022. Asiassa ei ole kysymys hankintapäätöksen liitteenä olleen valitusosoituksen puutteellisuudesta.

MAO: Valittaja on hankintapäätöksen tiedoksisaannin jälkeen pyytänyt hankintayksiköltä tiettyjä voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoja, ja ne on toimitettu valittajalle 8.8.2022. Valittajan mukaan kyseiset asiakirjat ovat olleet sen oikeussuojan tarpeen arvioimisen kannalta olennaisia.

MAO: Hankintapäätöksen perustelut ovat olleen riittävät siten, että tarjoajat, valittaja mukaan lukien, ovat voineet hankintapäätöksen perusteella asianmukaisesti arvioida päätöksen oikeellisuutta ja valitustarvettaan. Hankintapäätös ei ollut olennaisesti puutteellinen.

MAO: Hankintalain mukainen 14 päivän muutoksenhakuaika on alkanut kulua asiassa valituksenalaisen hankintapäätöksen tiedoksiannosta eli 20.7.2022. Muutoksenhakuaika on siten päättynyt 3.8.2022. Valitus on toimitettu markkinaoikeuteen 19.1.2023. Valitus on näin ollen jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Seuraamukset: Markkinaoikeus jätti valituksen tutkimatta, hylkäsi valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta ja velvoitti sen korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Comments


bottom of page