top of page
Etsi

Oikeustapaukset MAO 462/2023 ja 441/2023

MAO 462/2023

Asian tausta: Kyse oli vuoden 2023 eduskuntavaaleja koskevan kyselytutkimuksen toimittamista koskevasta palveluhankinnasta. Hankintayksikkö on tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut X:n tarjouskilpailusta ja valinnut toisen tarjoajan tarjouksen. 


Valittaja: X on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitystä. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Valittajan esittämät referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetun referenssejä koskevan soveltuvuusvaatimuksen määrältään ja laajuudeltaan.


Hankintayksikkö: Valittajan esittämät referenssit ovat muodollisesti täyttäneet tarjouspyynnössä vaaditut soveltuvuusvaatimukset, mutta pelkkä muodollinen pätevyys ei ole ratkaisevaa. Tarjouspyynnössä pyydetty referenssejä vastaavista kyselytutkimuksista. Tarjouspyynnön kohteena on eduskuntavaalitutkimus ja tarjouspyynnössä on edellytetty kokemusta vastaavista korkealaatuisista tutkimuksista, joten on selvää, että vastaaviksi katsottavilla referensseillä on tarkoitettu poliittisia mielipidetutkimuksia. Valittaja ei ole esittänyt referensseinään yhtään poliittiseksi mielipidetutkimukseksi luonnehdittavaa mielipidetutkimusta tai akateemista tutkimusta. 


MAO: Tarjoajat eivät ole voineet varautua tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella siihen, että referenssien vastaavuutta ja hyväksyttävyyttä arvioidaan sillä hankinta-asiakirjoista ilmenemättömällä perusteella, onko referenssissä ollut kyse poliittisista mielipidetutkimuksista. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajat ovat voineet lähteä siitä, että myös kokemus muunlaisista menetelmiltään ja laajuudeltaan vastaavista kyselytutkimuksista voi osoittaa hankintayksikölle tarjoajan kyvyn toteuttaa kysymyksessä oleva hankinta. Mikäli hankintayksikkö olisi halunnut arvioida tässä tapauksessa referenssejä tällaisilla tarjoajien kannalta vaikeasti ennakoitavilla kriteereillä, olisi sen tullut ilmaista tämä yksiselitteisesti tarjouspyynnössä. 


Johtopäätös: Hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Markkinaoikeus määräsi hankintayksikön korvaamaan X:n oikeudenkäyntikulut ja maksamaan hyvitysmaksuna 8 000 euroaMAO 441/2023


Asian tausta: Kyse on ollut SaaS-palveluna toteutettavasta edustapuheentunnistusjärjestelmän hankinnasta.


Valittajat: Valitukset koskivat muun ohella sitä, että hankintayksikön olisi tullut pyytää voittaneelta tarjoajalta selvitys poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta, että voittanut tarjoaja ei ole voinut täyttää projektipäällikköä koskevaa referenssivaatimusta ja että hankintapäätöstä ei ole perusteltu hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, koska siitä ei ole ilmennyt, miten tarjousten laatua on arvioitu.


Hankintayksikkö: Hankintayksikkö on tarkastanut saapuneet tarjoukset ja todennut vertailussa olleet tarjoukset tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttäviksi. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajien antamiin tietoihin eikä sillä ole ollut aihetta olettaa, että tarjoajat olisivat antaneet tarjouksissaan vääriä tietoja. Hankintayksikkö ei pitänyt voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.


MAO: Hankintayksikön ei ole tarvinnut pyytää voittaneelta tarjoajalta selvitystä hinnoittelusta, vaan se on voinut arvioida, että voittaneen tarjoajan tarjous ei ole vaikuttanut hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiselta.


MAO: Hankintayksikkö ei ole velvollinen perustelemaan hankintapäätöksessään tarkemmin sitä, miten se on arvioinut tarjouksissa ilmoitettujen referenssien vaatimustenmukaisuutta tai selvittänyt tarjousten poikkeuksellisen alhaista hintaa tilanteessa. Hankintapäätöksen perustelut eivät siten ole tältä osin hankintasäännöksissä edellytettyyn nähden puutteelliset. 


MAO: Tarjousvertailun osalta hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousten vertailutaulukosta on ilmennyt kunkin tarjouksen saamat pisteet. Laatuvertailun osalta taulukosta on kuitenkin ilmennyt ainoastaan tarjousten laadusta saamat yhteispisteet ja tarjousten tarjouspyynnössä ilmoitetun laskukaavan perusteella saamat suhteutetut laatupisteet. Hankintapäätöksessä tai tarjousten vertailutaulukossa ei ole sanallisin perusteluin tai millään muullakaan tavalla tuotu esille, mihin konkreettisiin seikkoihin ja tarjouksissa eri pisteytettävien kohtien osalta oleviin eroihin tarjousten laatupisteiden piste-erot ovat perustuneet. Tarjoajien ei tästä syystä ole ollut tarjousten laatuvertailun perusteella mahdollista varmistua siitä, onko laatuvertailu tapahtunut tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankintapäätös ei siten ole sisältänyt riittäviä perusteluja asianosaisten valitustarpeen arvioimiseksi laatuvertailua koskevilta osin.


Johtopäätös: Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi panemasta sitä täytäntöön 500 000 euron sakon uhalla. Hankintayksikkö velvoitettiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 6 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Comments


bottom of page