top of page
Etsi

MAO:397/2023 & MAO:390/2023

MAO:397/2023

Kuluttaja-asiamies > Maskun Kalustetalo Oy

kuluttajansuoja - alennusmyynti - seuraamusmaksu

Antopäivä: 30.8.2023

Taustaa: Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Maskun Kalustetalo Oy:lle 1.000.000 euron seuraamusmaksun.

Valittaja: Maskun Kalustetalo Oy:n kuluttaja-asiamiehelle antaman selvityksen mukaan hinnanalennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty hintaa, jolla huonekalu on ollut myynnissä silloin, kun se ei ollut alennuksen tai tarjouksen kohteena. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan huonekalun myyntihinnasta annettavan alennuksen lähtökohtana on ollut sellainen vertailuhinta, jota Maskun Kalustetalo Oy ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole perinyt kuluttajilta huonekalun myyntihintana.

Vastaaja: Maskun Kalustetalo Oy:n vertailuhintaa koskeva markkinointi ei ole ollut harhaanjohtavaa, vaan se on osoittanut kuluttajille tarjottavan todellisen hintaedun. Sohvia on aina kampanjoiden välillä myyty normaaleilla hinnoilla. Mikäli asiassa tulisi määrättäväksi seuraamusmaksu, sen määrän tulisi jäädä alhaiseksi ottaen huomioon, ettei Maskun Kalustetalo Oy:n menettely ole ollut pitkäkestoista edes kuluttaja-asiamiehen esityksen mukaisena runsaan vuoden tarkasteluaikana.

MAO: Markkinaoikeus katsoo, että jo edellä selostettu Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi, jossa alennetun hinnan käyttäminen on ollut kampanjamaisesti toistuvaa ja jossa alennukset ovat olleet määrällisesti huomattavia, on ollut omiaan hämärtämään kuluttajien käsitystä Maskun Kalustetalo Oy:n kyseisten sohvien hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Kyseinen markkinointi on ollut myös omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

MAO: Rikkomusta ei ole pidettävä vähäisenä eikä seuraamusmaksun määräämistä ilmeisen kohtuuttomana ottaen huomioon Maskun Kalustetalo Oy:n asema merkittävänä huonekaluja kuluttajille myyvänä elinkeinonharjoittajana.

MAO: Maskun kalustetalo Oy:n markkinointi on ollut kuluttajansuojalain vastaista. Markkinaoikeus määrää Maskun Kalustetalo Oy:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 300.000 euroa.MAO:390/2023

Game Heaven Oy > LW Group Oy

toiminimi - toiminimen käyttö - tavaramerkki - vilpillinen mieli

Antopäivä: 25.8.2023

Valittaja: Game Heaven Oy:llä on 26.2.2008 rekisteröity aputoiminimi Takka Arteco, jonka toimiala on ”Rakennustyöt, takkojen, takkasydänten, kamiinoiden ja hormien maahantuonti ja myynti”. Sillä on lisäksi vuonna 2020 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 278308 Takka Arteco, joka koskee tavaroita ”Takat” luokassa 11.

LW Group Oy käyttää takkoja ja muurauspalveluita koskevassa liiketoiminnassaan verkkotunnusta www.takkaarteco.com, joka sisältää Game Heaven Oy:n aputoiminimen. LW Group Oy on siten loukannut Game Heaven Oy:n yksinoikeutta aputoiminimeensä ja on omiaan aiheuttamaan yleisön keskuudessa sekaannusvaaran Game Heaven Oy:n tavaramerkkiin.

Vastaaja: Game Heaven Oy ei ole käyttänyt loukatuksi väitettyä aputoiminimeä vuoden 2012 jälkeen, ja vastaaja vaatii vastakanteella sen kumoamista. Loukatuksi väitettyä tavaramerkkiä on haettu vuonna 2020 vilpillisessä mielessä, joten se on mitätöitävä. Takka Arteko on sen sijaan käytön perusteella vakiintunut LW Group Oy:n takkamuuraustoiminnan tavaramerkiksi, ja Game Heaven Oy:n rekisteröimä tavaramerkki aiheuttaa siihen sekaannusvaaran. Rekisteröinnin tarkoitus on ollut häiritä ja estää LW Group Oy:n takkamuuraustoiminnan harjoittaminen Takka Arteco -tunnuksella.

Valittaja: Game Heaven Oy:llä on valmius ja pyrkimys takkaliiketoiminnan harjoittamiseen. Sitä ei ole harjoitettu siitä syystä, että LW Group Oy on loukannut aputoiminimeä. Loukkaava toiminta on toiminimilaissa tarkoitettu hyväksyttävä syy sille, että Game Heaven Oy ei ole käyttänyt aputoiminimeä. Tavaramerkin käyttämättömyydellä ei olisi merkitystä, koska tavaramerkin rekisteröinnistä ei ole kulunut viittä vuotta.

MAO: Aputoiminimi Takka Arteco on ollut käyttämättä noin yksitoista vuotta sitä koskevan kumoamisvaatimuksen esittämiseen mennessä. Kyseinen huomattavan pitkä aika huomioon ottaen hyväksyttävän syyn aputoiminimen käyttämättömyydelle tulisi olla erityisen painava ja riippumaton aputoimen haltijan vaikutusmahdollisuuksista. Asiassa ei ole edes väitetty, että Game Heaven Oy:n aputoiminimeen Takka Arteco olisi kohdistunut sellaisia vaatimuksia tai prosesseja, jotka tekisivät tämän aputoiminimen käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi. Aputoiminimen Takka Arteco käyttämättömyydelle ei ole ollut toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävää syytä.

MAO: Tavaramerkin osalta Game Heaven Oy ei ole esittänyt juurikaan näyttöä suunnitelmista käyttää tavaramerkkiä. Yrityksen edustajalla ei ole takkaliiketoimintaan liittyvää koulutusta tai kokemusta. Markkinaoikeus katsoo olevan uskottavaa, että tavaramerkkirekisteröinnin pääasiallisena tarkoituksena on ollut estää LW Group Oy:tä käyttämästä vastaavaa tunnusta liiketoiminnassaan. Tavaramerkkiä on siten haettu vilpillisessä mielessä ja se on mitätöitävä.

MAO: Game Heaven Oy:n kanne hylätään. Edellä esitetyn johdosta valittajan aputoiminimi on kumottava ja tavaramerkki mitätöitävä.Comments


bottom of page