top of page
Etsi

Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen rakennusvalvonnassa

Tapauksessa kyse on ollut asumattomasta talosta, jonka tontti on ollut epäsiisti. Kantelun mukaan taloon on murtauduttu useita kertoja, eikä sillä ollut jäteastiaa tai postilaatikkoa. Tontilla sijaitsevat puut kasvavat kadun päälle. Kantelun mukaan kiinteistön siivottomuudesta on oltu yhteydessä kaupungin rakennus- ja ympäristövalvontaan useiden vuosien aikana, mutta tonttia ei ole siistitty yksittäisten henkilöiden eikä myöskään naapuruston asukkaiden yhteisen yhteydenoton ja toimenpidepyynnön jälkeenkään.

Apulaisoikeuskansleri toteaa johtopäätöksissään, että rakennusvalvonnassa oli laiminlyöty laatia hallintolain säännösten edellyttämät pöytäkirjat ja tarkastuskertomukset katselmuksista, joita oli tehty kantelussa tarkoitetulla tontilla. Rakennusvalvonta ei ollut myöskään valvonnallaan huolehtinut siitä, että sen tekemiä kehotuksia rakennusten kunnostamisesta ja tontin siivoamisesta noudatetaan. 


Kuten apulaisoikeuskansleri toteaa, viranomaisen toimenpidevaatimus ja uhka ovat merkityksettömiä, jos ne annetaan jokaisen kehotuksen yhteydessä eikä niskoittelu niistä huolimatta pääty. Tällainen valvonta ei ole uskottavaa. Apulaisoikeuskansleri pyysi kaupungin rakennusvalvontaa ilmoittamaan määräaikaan mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt katselmuksilla ja tarkastuksilla tehtyjen havaintojen dokumentoimiseksi sekä valvontatoimien tehostamiseksi. Sitä pyydettiin samalla myös ilmoittamaan kantelun tarkoittaman kiinteistön tilanteesta.


Apulaisoikeuskanslerin käsitys painottaa viranomaisvalvonnan tehokkuutta. Viranomaisen on toimissaan huolehdittava siitä, että sen tekemät vaatimukset eivät jää vaille merkitystä ja pelkästään puheen tasolle. Mikäli viranomainen kehottaa toista oikeussubjektia tekemään jotakin, tulee sen huolehtia siitä, että kehotuksen noudattamista valvotaan ja että kehotuksesta siirrytään tarvittaessa järeämpiin toimenpiteisiin.


Rakennusvalvontaan liittyvät velvollisuudet voivat aiheuttaa päänvaivaa. Milloin valvontatoimenpiteisiin tulisi ryhtyä? Miten huomioida hallintolain säännöksen täysimääräisesti? Millaisia dokumentteja katselmuksista tulee laatia? Mikäli rakennusvalvontaan liittyvä juridiikka mietityttää, kehotamme olemaan matalasti yhteydessä. Meillä Hankintajuristeilla on vuosien monipuolinen kokemus rakennusjuridiikan parista, ja avustamme Teitä mielellämme.

תגובות


bottom of page