top of page
Etsi

Vaihtelevan työajan eli ns. nollatuntisopimusten pelisäännöt selväksi 1.6.2018 alkaen

Vaihtelevalla työajalla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä, taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tulemaan töihin erikseen kutsuttaessa. Vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden aseman parantamiseksi muutettiin työsopimuslakia, työaikalakia, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia sekä työttömyysturvalakia.Vaihtelevan työajan sopimusta on sallittua käyttää työnantajan aloitteesta ainoastaan, jos sopimuksella katettava työvoiman tarve ei ole kiinteä. Vähimmäistyöaikaa ei saa myöskään työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työvoiman tarve edellyttää. Vaihtelevaa työaikaa tekevälle on työnteon keskeisistä ehdoista annettavassa selvityksessä kerrottava myös missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta. Selvitysvelvollisuus ja ehto vähimmäistyöajan muuttamisesta koskee myös jo ennen lain voimaantuloa solmittuja työsuhteita.


Vaihtelevaa työaikaa tekevälle on maksettava sairausajalta palkkaa, mikäli työkyvyttömyysajalle on merkitty työvuoro työvuoroluetteloon, siitä on muuten sovittu taikka olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työntekijä työkykyisenä olisi ollut töissä. Mikäli irtisanomisaikana työnantajan tarjoama työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn määrän, on työnantajan korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys.


Vaihtelevaa työaikaa tekevä on sitoutunut tekemään vain työsopimukseen merkityn vähimmäismäärän työtunteja. Työvuoroluetteloon merkityistä, vähimmäismäärän ylittävistä, työtunneista työntekijällä on mahdollisuus kieltäytyä. Työntekijälle on varattava tilaisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi vähimmäismäärän ylittävää työtä ottaa vastaan. Määräaika ei saa olla aikaisemmin kuin viikkoa ennen työvuoroluettelon laatimista. Lisätyötä vaihtelevaa työaikaa tekevällä työntekijällä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan antaman suostumuksen perusteella.


Työntekijälle annettiin mahdollisuus esittää vähimmäistyöajan muuttamista vastaamaan viimeisen 6 kuukauden toteutunutta työvoiman tarvetta. Neuvottelut vähimmäistyöajan muuttamisesta on käytävä kohtuullisessa ajassa ja työntekijällä on oikeus käyttää neuvottelussa avustajaa. Työntekijälle annettiin myös mahdollisuus erota työstä työttömyysturvaoikeuttaan menettämättä, jos työsopimuksessa sovittu vähimmäistyömäärä on nolla ja työtä ei tosiasiallisesti ole ollut tarjolla lainkaan. Tarkasteluajanjaksona on irtisanoutumista edeltävät 12 kalenteriviikkoa.

Työnantaja, tiedätkö jo miten ottaa huomioon muuttunut sääntely työpaikallasi?


Toimistomme neuvoo ja avustaa myös vaihtelevan työajan kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Comments


bottom of page