top of page
Etsi

Puitejärjestelyssä toimitettavien tavaroiden arvon/määrän ilmoittaminen hankintailmoituksessa

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 17.6.2021 tuomionsa asiassa C-23/20, Simonsen & Weel A/S. Kyseessä on odotettu ennakkoratkaisu puitejärjestelyistä ja ennakoidun arvon ilmoittamisesta. Erityisen odotetun ratkaisusta teki se, että sen on toivottu selventävän puitejärjestelyyn liittyviä hankinnan laajuuden ilmoittamista koskevia kysymyksiä.


Tapauksessa oli kyse kotihoidossa olevien potilaiden ja hoitolaitosten ruokintaletkujen yhden toimittajan puitejärjestelyn perustamista koskevasta hankintailmoituksesta Pohjois-Jyllannin alueelle. Tarjouspyynnössä kuitenkin mainittiin, että Etelä-Tanskan alue osallistuu vain ”vaihtoehtoisesti” ja tarjoajien on tehtävä tarjous kaikista sopimukseen sisältyvistä otsikoista. Hankintailmoitukseen ei sisältynyt mainintaa Pohjois-Jyllannin alueelle tehtävän hankinnan arvosta eikä myöskään Etelä-Tanskan alueelle varatun vaihtoehdon ennakoidusta arvosta. Näiden lisäksi puitejärjestelyn ennakoidusta arvosta, ostettavaksi tarkoitettujen tavaroiden määrästä tai enimmäismäärästä ei myöskään ollut mainintaa.


Hankintapäätöksen jälkeen valitsematta jäänyt tarjoaja, Simonsen & Weel A/S, valitti asiasta ja vaati hankintapäätöksen kumoamista. Valituksessaan valittaja katsoi, että alueet olivat rikkoneet yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja avoimuusperiaatetta. Ne eivät nimittäin olleet ilmoittaneet puitejärjestelyä koskevien toimitettavien tavaroiden ennakoitua määrää tai arvoa. Alueet puolestaan katsoivat, että velvollisuus ilmoittaa tietty laajuus tai arvo ei sovellu puitejärjestelyihin. Asia kiteytyi siihen, voidaanko aikaisempaa oikeuskäytäntöä (Autorità Garante della Concorrezza e del Mercato – Antitrust ja Coopservice, asia C-216/17) soveltaa asiassa analogisesti, kun olosuhteet asioissa olivat erilaiset ja asian ratkaisun jälkeen oli tehty vähäisiä muutoksia puitejärjestelyjä koskeviin hankintadirektiivien säännöksiin.


Klagenævnet for Udbud eli Tanskan julkisten hankintojen valituslautakunta päätti esittää asiassa seuraavat, alla tiivistetyt ennakkoratkaisukysymykset Euroopan unionin tuomioistuimelle:


1. Onko hankintailmoituksessa mainittava ennakoitu määrä ja/tai arvo? Onko tiedot ilmoitettava kokonaisuutena ja minkä kaikkien hankintayksiköiden osalta?


2. Päättyykö puitejärjestelyn vaikutus, jos sopimuskauden aikana hankinnan ennakoitu maksimiarvo ylitetään puitejärjestelyn aikana?


3. ”Hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen julkaisematta ennakolta ilmoitusta

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.” Kattaako tällainen tilanne tapauksen, jossa hankintayksikkö on julkaissut hankintailmoituksen puitejärjestelystä, mutta hankintailmoitus ei täytä vaatimusta ennakoidun määrän/arvon ilmoittamisesta?


Euroopan unionin tuomioistuin pohjusti asiaa toteamalla, että puitejärjestely on hyvin yleisesti käytetty ja tehokkaaksi koettu hankintamenetelmä koko Euroopassa. Puitejärjestely on tarkoitus pitää sellaisena myös jatkossakin. Kuitenkin puitejärjestelyssä olennaista on se, että sitä voivat käyttää ne hankintaviranomaiset, jotka on mainittu kyseisessä puitejärjestelyssä. Puitejärjestelyn osapuolena tulee olla jo heti alusta alkaen ja mukana olevat hankintaviranomaiset pitää pystyä tunnistamaan helposti ja yksiselitteisesti.


Euroopan unionin tuomioistuin totesi myös ratkaisussaan, että hankintadirektiivin säännöksiä on mahdollista erikseen tarkasteltuina tulkita siten, miten alueet olivat katsoneet. Hankintaviranomaisella ei olisi harkintavaltaa sen suhteen, onko puitejärjestelyn nojalla toimitettavien tavaroiden enimmäisarvon ilmoittaminen hankintailmoituksessa tarkoituksenmukaista. Kuitenkin direktiivin liitteessä säädetään, että hankintaviranomaisen on ilmoitettava hankintailmoitukseen sisällytettävinä tietoina hankintasopimuksen tai -sopimusten arvioitu suuruusluokka ja mikäli hankintasopimus on jaettu osiin, tiedot on esitettävä kaikista osista (liite V, C osan 8 kohta). Sanasta ”suuruusluokka” voi ymmärtää, että arviointi voi olla likimääräinen.


Direktiivin muista säännöksistä käy siis ilmi, että hankintaviranomainen ei voi jättää ilmoittamatta puitejärjestelyn nojalla toimitettavien tuotteiden enimmäisarvoa. Tähän viittaa myös esimerkiksi hankintadirektiivin 5 artikla, joka koskee ennakoidun arvon laskemista. Jos hankintayksikön on laskettava ennakoitu arvo, miksi arvoa ei ilmoitettaisi tarjoajille. Painoarvoa asiassa oli annettava myös sille, että ennakoidun määrän ja/tai arvon sekä hankintojen enimmäismäärän ja/tai -arvon ilmoittamisella on huomattava merkitys tarjoajalle. Tämä siksi, että tarjoajalla on mahdollisuus arvioida itse, kykeneekö se täyttämään puitejärjestelystä johtuvat velvoitteet.


Ennakoidun arvon ilmoittamisen osalta Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu oli siis melko yksiselitteinen. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava puitejärjestelyn perusteella toimitettavien tavaroiden ennakoitu määrä ja/tai arvo sekä niiden enimmäismäärä ja/tai enimmäisarvo. Tämä johtaa myös siihen, että puitejärjestelyn vaikutukset lakkaavat kyseisen rajan saavuttamisen jälkeen. Jos arvoa ei ilmoitettaisi tai tämä arvo ei olisi oikeudellisesti sitova, hankintayksikkö voisi vapautua enimmäismäärästä. Tämä puolestaan voisi johtaa ongelmiin, jos esimerkiksi valitulla toimittajalla ei olisi kapasiteettia toimittaa puitejärjestelyn ennakoidun määrän ylittäviä määriä, joita hankintaviranomainen vaatisi.


Hankintaviranomaisille kuitenkin myönnettiin oikeus asettaa lisävaatimuksia ja myös jakaa toimitettavien tavaroiden ennakoitu kokonaismäärä tai -arvo osiksi. Tämä on mahdollista esimerkiksi omien tai puitejärjestelyyn osallistuvien hankintaviranomaisten tarpeiden kuvaamiseksi.


Viimeistä ennakkoratkaisukysymystä koskien Euroopan unionin tuomioistuin linjasi, että ennakoitua arvoa tai arvioituja hankintamääriä koskevien tietojen puuttuminen tarjouspyyntöasiakirjoista ei ole rinnastettavissa tilanteeseen, jossa hankintailmoitusta ei ole julkaistu.


Mitä tapauksesta on hyvä painaa mieleen?


1.) Ilmoita puitejärjestelyissä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ennakoitu määrä ja/tai arvo sekä hankintojen enimmäismäärä ja/tai enimmäisarvo.


2.) Tarkkaile puitejärjestelyn ennakoidun määrän tai arvon ylittymistä. Jos arvo ylittyy, puitejärjestely on kilpailutettava uudelleen.


3.) Jos ennakoidun määrän ja/tai arvon sekä hankintojen enimmäismäärän ja/tai enimmäisarvon ilmoittaminen unohtuu, tilanne ei kuitenkaan rinnastu tapaukseen, jossa hankintailmoitusta ei olisi julkaistu.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Uusia harjoittelijoita Hankintajuristeille

Aino Aitamurto Aloitin Hankintajuristeilla viime viikon lopulla ja pääsin heti kiinni työtehtäviini. Sain hyvän yleisperehdytyksen, jonka jälkeen pääsin työskentelemään toimeksiantojen parissa. Kaikki

Comments


bottom of page