top of page
Etsi

Oikeustapaus – KHO:2023:73


Antopäivä: 25.8.2023

Asian taustaa: Arvioitavana Ylivieskan rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupien myöntämistä tuulivoimaloille koskevat päätökset. Kyse oli mm. siitä, oliko rakennettavien tuulivoimaloiden voimalatyyppi ja tekniset ominaisuudet yksilöity rakennuslupahakemuksissa riittävän tarkasti.

Valittaja: Päätösten perusteena olleet selvitykset ovat olleet puutteellisia. Rakennusluvissa ei ole määritetty toteutettavaa voimalaitostyyppiä eikä teknistä yksilöintitietoa, kuten suurinta sallittua äänitehotasoa.

KHO: Rakennuslupahakemuksissa ja pääpiirustuksissa esitettyjen tuulivoimalan yksilöintitietojen oli oltava riittävän täsmällisiä siten, että niiden perusteella oli mahdollista luotettavasti arvioida, olivatko rakennusluvan myöntämisedellytykset olemassa. Vastaavasti rakennuslupapäätöksiin sisällytettävien lupaehtojen oli oltava riittävän tarkkoja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi.

KHO: Hyväksytyissä pääpiirustuksissa ei ollut tässä tapauksessa esitetty kaikkia rakennettavien tuulivoimaloiden päämittoja, vaan tarkat tiedot oli edellytetty toimitettavaksi rakennusvalvontaviranomaiselle vasta yksi kuukausi ennen aloituskokousta. Yksilöintitietojen tai rakennuslupamääräysten perusteella ei myöskään ollut mahdollista varmistua siitä, että melu- ja välkemallinnuksissa esitetyt tiedot vastasivat voimaloiden rakentamisesta naapurustolle aiheutuvia enimmäisvaikutuksia.

Koska tuulivoimaloiden keskeisiä ominaisuuksia koskevat tiedot jäivät rakennuslupapäätösten ja niiden yhteydessä hyväksyttyjen pääpiirustusten perusteella epäselviksi, lupapäätöksistä ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, millaisiin rakennustoimenpiteisiin luvanhakija oli myönnettyjen rakennuslupien perusteella oikeutettu ja millaisiksi tuulivoimaloiden rakentamisesta naapurustolle aiheutuvat vaikutukset muodostuivat.

KHO: Maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei edellytetä, että tuulivoimaloiden rakennusluvista päätettäessä olisi esitettävä hankkeen tekniset yksilöintitiedot, kuten jonkin tuulivoimalavalmistajan tietty voimalamalli. Rakennuslupamenettelyssä on kuitenkin varmistettava, että rakentaminen täyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena olevissa määräyksissä asetetut rakennusluvan myöntämisen edellytykset.

Lopputulos: Rakennuslupapäätökset ovat lainvastaisia rakennettavan voimalatyypin puutteellista yksilöintiä koskevalla perusteella. Näin ollen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset on kumottava ja rakennuslupahakemukset on palautettava lautakunnalle uudelleen käsiteltäviksi.

Komentarai


bottom of page