top of page
Etsi

Tapaukset MAO:418/2023 ja MAO:437/2023


MAO:418/2023

Julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn


Annettu 11.9.2023


Asian tausta: Hankintayksikkö on ilmoittanut erityisalojen hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rakennusurakan hankinnasta koskien Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisäämisen 2. vaihehankkeen, Kytömaa-Ainolan välin sähköratamuutosten urakkaa 2 ST. Hankintapäätöksellä on valittu sähköratamuutosten urakoitsija.


Valittaja: Tarjoaja (valittaja) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitystä. Hankintayksikkö on menetellyt huolimattomasti ja virheellisesti tarjouspyynnön referenssivaatimuksia laatiessaan ja niitä myöhemmin tarkentaessaan. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetut referenssit eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia tarjoajan teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä. Voittanut tarjous olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta ja valittajan tarjous olisi tullut valita voittajaksi.


Hankintayksikkö: Hankintamenettelyn aikana on käynyt ilmi, että tarjouspyynnössä asetetun soveltuvuusvaatimuksen ja tarjouslomakkeen tekstin välillä on ollut ristiriitaa. Hankintayksikkö on vastannut tarjoajan lisätietokysymykseen, että tarjoajan tulee täyttää tarjouslomakkeelle tarjouspalvelun vaatimusten mukaiset referenssit. Alkuperäisessä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ilmoitettu soveltuvuusvaatimusta ei ole muutettu.

MAO: Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on ilmoitettava soveltuvuusvaatimuksista yksiselitteisesti ja selvästi. Tässä tapauksessa tarjouspalvelussa ja tarjouslomakkeessa on ollut ristiriitaista tietoa tarjoajalta soveltuvuusvaatimuksena edellytetyistä referenssiurakoista.


MAO: Täsmennyksiä ja täydennyksiä ei voida korjata pelkästään hankintayksikön lisätietokysymyksiin tarjouspalveluportaalissa antamilla vastauksilla. Tämä on saattanut vaikuttaa potentiaalisten tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia koskevaan arviointiin. Siten kun hankintamenettelyä ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen ristiriitaisuuksien jälkeen keskeytetty ja aloitettu uudestaan uudella hankintailmoituksella, ei hankintayksikön menettely ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eikä hankinnan toteuttamista olemassa olevia kilpailuolosuhteita hyväksi käyttäen.


Markkinaoikeuden ratkaisu: Hankintayksikkö on tarjouspyyntöä laatiessaan sekä kesken hankintamenettelyn hankinta-asiakirjoja muuttaessaan toiminut erityisalojen hankintasäännösten vastaisesti.MAO:437/2023

julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys - kynnysarvon ylittyminen

Annettu 29.9.2023


Asian tausta: Hankintayksikkö on ilmoittanut kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kiinteistöhuoltoa, siivousta ja pieniä rakennustehtäviä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.6.2023–31.12.2025 ja kahden vuoden optiokaudelle. Hankintapäätöksellä on valittu yksi palveluntuottaja. Hankinnan ennakoitu arvolisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 300.000 euroa.


Valittaja: Tarjoaja (valittaja) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen hankintapäätöksen. Hankintayksikön hallituksen jäsen on ollut esteellinen, koska hän on samanaikaisesti toiminut toimitusjohtajana yhtiössä, joka on voittaneen tarjoajan vuokranantaja.


Muut kirjelmät: Markkinaoikeus on pyytänyt asianosaisia lausumaan hankinnan ilmoittamisen lainmukaisuudesta. Hankintayksikkö ei ole lausunut asiassa. Kuultava (voittanut tarjoaja) on antanut pyydetyn lausuman. Valittaja on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.


MAO: Markkinaoikeus vetosi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen 2015:151, jonka mukaan markkinaoikeus voi ottaa tutkittavakseen viran puolesta muitakin seikkoja kuin niitä, joihin valittaja on vedonnut. Markkinaoikeus ei siten tutkinut asiassa esteellisyyskysymystä, vaan selvitti, että koska hankintayksikkökin on arvioinut palveluhankinnan ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi 300.000 euroa, olisi hankintayksikön tullut käsittää, että hankinnan arvo ylittää hankintalaissa palveluhankinnoille säädetyn 215.000 euron suuruisen EU-kynnysarvon. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista tulisi julkaista hankintailmoitus käyttäen vahvistettuja vakiolomakkeita. Tässä tapauksessa hankintayksikkö on julkaissut vain kansallisen hankintailmoituksen, minkä johdosta ilmoitus ei ole ollut niiden palvelutarjoajien löydettävissä, jotka ovat etsineet ilmoitettuja EU-kynnysarvot ylittäviä palveluhankintoja. Tämä menettely on ollut omiaan estämään potentiaalisia tarjoajia osallistumasta tarjouskilpailuun, ja hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.


Markkinaoikeuden ratkaisu: Hankintayksikkö on hankinnasta ilmoittamisen osalta menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page