top of page
Etsi

KKV:n raportti: Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen valvonta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemässä raportissa esitellään julkisten hankintojen valvonnasta tehtyjä havaintoja ja tuloksia vuodelta 2022. KKV:n valvonnassa korostuivat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuljetuspalveluiden hankinnat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen korostuminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonnassa johtuu siitä, että hankintoja tehdään paljon sekä siitä, että niiden koko ja arvo ovat usein merkittäviä ja sopimuskaudet pitkiä. Toimialan lainvastaiseksi epäiltyjä suorahankintoja perusteltiin viime vuonna usein myös sote-uudistukseen liittyvillä olosuhde- ja organisaatiomuutoksilla.

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus näkyi jo loppuvuodesta 2022 toimenpidepyyntöjen ja muiden yhteydenottojen lisääntymisenä. Yhteydenotot käsittelivät myös sidosyksikköhankintojen edellytysten arviointia. Sidosyksikköhankintoja koskevaan KKV:n markkinaoikeudelle tekemään esitykseen olemme paneutuneet julkisten hankintojen uutiskirjeessämme tarkemmin.

KKV:n raportti käsittelee raportissaan yksityiskohtaisemmin muun muassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tekemää hankintaa. Kuntayhtymä käytti suorahankintaperusteena laitteiden hankkimista koekäyttöön tulevaa kilpailutusta varten. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 40:2.5 § antaakin tähän sinänsä mahdollisuuden. KKV kuitenkin katsoi, ettei suorahankintaperuste soveltunut hankintaan, sillä kyse ei ollut koekäyttöön valmistetusta erästä, vaan jo markkinoilla olevista tuotteista. KKV antoi hankintayksikölle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Myös Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuonna 2021 tekemässä suorahankintamenettelyssä KKV katsoi, ettei Turun kaupungin esittämä äärimmäinen kiire tai sen syyt soveltuneet hankintalain mukaisiksi suorahankintaperusteiksi. Virasto esitti, että hankintayksikölle määrätään 30 000 euron seuraamusmaksu. Markkinaoikeus ei tutkinut KKV:n antamaa markkinaoikeusesitystä sen alittaessa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoille asetetun kynnysarvon hankinta-asiakirjoissa asetetusta ennakoidusta arvosta huolimatta.


Uusi laki sääntelemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä - mikä muuttuu 1.1.2024?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely uudistuu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli uusi asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta. Mitä uudistukset tarkoittavat käytännössä?Laissa yhtenäistetään ja selkiytetään asiakas- ja potilastietojen luovutusta ja tiedonsaantioikeuksia koskevaa sääntelyä. Lisäksi parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon välistä tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä sekä säännöksiä siitä, miten sosiaalihuollon palveluissa kirjattavia potilastietoja käsitellään.


Uudistukset eivät rajaudu ainoastaan asiakastietolakiin, vaan sen yhteydessä on tehty muutoksia myös useisiin muihin lakeihin. Lääkemääräyslakiin tehdyt muutokset mahdollistavat, että Kanta-palveluiden reseptikeskukseen voidaan toteuttaa valtakunnallinen lääkityslista. Listasta ammattilaiset ja potilas itse voisivat nähdä potilaan käytössä olevan lääkityksen. Muutokset muihin liitelakeihin ovat pääosin teknisiä. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2024.


Oletteko jo selvittäneet, mitä erityistä sote-hankinnoissa tulisi huomioida uudistusten johdosta? Mikäli asiakastietoja taikka sote-hankintoja yleisesti koskevat kysymykset mietityttävät, me Hankintajuristeilla vastaamme mielellämme!

Oikeustapaukset

Sosiaali- ja terveysalan oikeustapauksissa on kyse potilasasiakirjojen julkisuudesta ja tietojen antamistavasta sekä vammaisen lapsen koulukuljetusten järjestämisestä.KHO:2023:37

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu EOAK/6456/2022 Vammaisen lapsen koulukuljetuksen järjestäminen


Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page