Etsi

KHO: Tilaajavastuulaki rakentamistyöhön liittyvässä valvonnassa

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tapauksessa KHO 2018:63 oli kyse siitä, että aluehallintovirasto oli määrännyt A Oy:lle laiminlyöntimaksun, koska yhtiö ei ollut hankkinut sopimuskumppaniltaan, yksityiseltä elinkeinoharjoittaja B:ltä, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki, 1233/2006) mukaisia selvityksiä. B oli alihankkijana suorittanut hitsausjäljen laadunvalvontatarkastuksia.

KHO:n mukaan asiassa ei tule sovellettavaksi tilaajavastuulain yleistä soveltamisalaa koskeva 2 §:n 1 momentin säännös, koska toiminimi B ei ole toiminut alihankintasuhteessa työnantaja-asemassa. Asiaa oli siten arvioitava tilaajavastuulain 2 §:n 2 momentin mukaisen rakentamistoiminnan erityissäännöksen perusteella.Tilaajavastuulain 2 §:n 2 momentin mukaan rakennustoiminnalla tarkoitetaan rakentamista ja rakentamiseen liittyvää korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoimintaa. Lisäksi tilaajavastuulain esitöissä (HE 18/2012 vp, s.13) on soveltamisalan osalta viitattu työturvallisuuslain, veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain, arvonlisäverolain (1501/1993) käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskevien säännösten sekä rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseen rakennusalan määritelmään


KHO katsoi, että tilaajavastuulain 2 §:n 2 momentin sananmuodon mukaan lain soveltamisalaan kuuluvaa rakentamistoimintaa ei ole rakentamiseen liittyvä valvonta. Lisäksi arvonlisäverolain käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisalan ulkopuolelle on nimenomaisesti rajattu rakentamistyöhön liittyvä suunnittelu ja valvonta. B:n suorittama hitsausjäljen valvonta ei siten ollut tilaajavastuulain 2 §:n 2 momentin mukaista rakentamistoimintaa. KHO totesi, että A Oy:lle ei tullut määrätä tilaajan laiminlyöntimaksua, koska B:n suorittama hitsausjäljen valvonta ei ollut tilaajavastuulain 2 §:n 2 momentin mukaista rakentamistoimintaa, eikä A Oy:llä ollut siten tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta sopimuskumppanistaan.

Esittelyssä uusi lakimiehemme Victoria Sandberg

Valmistuin viime syksynä oikeustieteen maisteriksi Turun Yliopistosta ja ennen sitä suoritin oikeusnotaarin tutkintoni Åbo Akademissa. Maisterivaiheessa opiskelin myös yhden lukukauden Budapestissa. A

Rekrytoimme asianajajia ja lakimiehiä

Hankintajuristit on kasvava ja kansainvälinen julkisiin hankintoihin, liikejuridiikkaan ja riidanratkaisuun keskittynyt, tällä hetkellä noin 30 henkilöä työllistävä asianajotoimisto. Toimistomme ovat