top of page
Etsi

Tapaukset MAO:321–327/2023 ja MAO:358/2023

Hankintoihin liittyvissä markkinaoikeustapauksissa 321-327/2023 oli kyse laajasta kokonaisuudesta, joka liittyi tarjoajien tasapuoliseen kohteluun tarjouksia täsmentäessä. Tapauksessa MAO:358/2023 taas oli kyse tarjouspyynnön epäselvyydestä – oliko termeillä ”kokemusta rakennuttajana” ja ”kokemusta rakennuttamisesta” selvä ero?


MAO: 321–327/2023

julkinen hankinta – tarjousten täsmentäminen – tasapuolinen kohtelu

Markkinaoikeus antoi 10.7.2023 yksilöfysioterapiapalvelujen hankintaa koskevat päätökset 321–327/2023, joissa se otti kantaa hankintalain tasapuolisuusvelvoitteen toteutumiseen hankintayksikön varatessa tarjoajille tilaisuuden täsmentää tarjouksiaan.

Hankinnan kohde: Kyse oli palvelutarjoajien tarjoamista fysioterapeuteista. Mikäli tarjoaja on tarjonnut rekrytoitavaa terapeuttia, nimen tilalle on pitänyt ilmoittaa tunnus ”RT”. Rekrytoitavat terapeutit eivät ole tarjoajan nimettävissä tarjouksen jättöhetkellä. Tarjouspyynnössä on vaadittu, että tarjoajan on pystyttävä nimeämään rekrytoitavaksi ilmoitetut terapeutit määräaikaan mennessä.

Valittaja: Terapeutin nimi oli puuttunut tarjouksesta. Valittajan tarjousta ei ole tullut sulkea tarjouskilpailusta, vaan HY:n olisi tullut sallia tarjouksen täsmentäminen terapeutin puuttuvan nimen osalta. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei olisi vaarantunut, vaikka tarjousta olisi täsmennetty terapeutin puuttuvalla nimellä.

Valittaja: Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti. Tarjoajien, jotka ovat tarjonneet rekrytoitavia terapeutteja, on ollut sallittua ilmoittaa terapeuttien nimet myös myöhemmin. Hankintayksikkö on siis sallinut tunnuksen ”RT” täydentämisen, mutta ei terapeutin nimen täydentämistä sen puuttuessa.

HY: Tarjouspyynnössä on vaadittu ilmoittamaan terapeuttien nimitiedot, jos kyse ei ole ollut rekrytoitavasta terapeutista. Vaatimus jo tiedossa olevien palvelua suorittavien henkilöiden nimitietojen antamisesta on ollut yksiselitteinen ja poissulkemisuhan alainen. Vaatimuksen vastaiset tarjoukset on tullut sulkea pois. Erityisesti sote-hankinnoissa on henkilöstön nimitietojen antaminen perusteltua.

HY: Hankintayksiköllä ei velvollisuutta pyytää täsmennyksiä, mutta sillä on oikeus tähän. HY on täsmennyspyynnössään tiedustellut valittajalta, onko hänen nimeämätön terapeutti rekrytoitava. Kyse ei ole ollut rekrytoitavasta terapeutista ja hankintayksikkö on voinut tämän perusteella sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

MAO: Terapeutin nimellä tai sillä, onko kysymyksessä ollut rekrytoitava terapeutti vai tarjoajan palveluksessa oleva terapeutti, ei ole ollut merkitystä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa tai tarjousten vertailussa. Tieto on ollut olennainen vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

MAO: Hankintayksikön vetoama tarjouskilpailusta sulkemista koskeva tarjouspyynnön uhka on ilmoitettu tarjoajan soveltuvuuden yhteydessä ja on koskenut tarjoajan soveltuvuutta koskevien tietojen antamista, joista nimitietojen ilmoittamisessa ei ollut kyse. Kyse ei myöskään ollut tarjousten vertailussa käytettävästä tiedosta. Nimitietojen ilmoittamatta jättämistä ei koskenut mikään yksiselitteinen tarjouskilpailusta sulkemisen uhka.

MAO: Tarjoajien täsmennettävissä ollut ”RT”-tunnus ja terapeutin nimi ovat olleet hankinnassa sellaisia tarjousten arvioinnin kannalta epäolennaisia tietoja, joita hankintayksikkö on voinut täsmennyttää ja jotka on ollut mahdollista ilmoittaa täsmennyksessä. Terapeutin nimen ilmoittaminen ei olisi tosiasiallisesti tarkoittanut uuden tarjouksen esittämistä. Kun HY on pyytänyt täsmentämään, ovatko kaikki terapeutit olleet rekrytoitavia terapeutteja ja sallinut tarjoajien täydentää puuttuvan tunnuksen, hankintayksikön olisi tullut varata tilaisuus täsmentää myös nimettyjen terapeuttien puuttuvat nimitiedot.

Seuraamukset:

Asioissa 321–325/2023 ja 327/2023 markkinaoikeus kumosi hankintayksikön päätökset valittajien poissulkemisesta sekä hankintapäätöksen valitustenalaisilta osin. Markkinaoikeus kielsi kussakin päätöksessä hankintayksikköä panemasta päätöksiä täytäntöön 200 000–1 000 000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut. Korvattavien oikeudenkäyntikulujen summa on noin 50 000 euroa viivästyskorkoineen.

Tapauksessa 326/2023 asian käsittely raukesi valituksen tultua peruutetuksi.

Hankintayksikön vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin kaikissa tapauksissa (321/2023-327/2023).


MAO:358/2023 (antopäivä 4.8.2023)


julkinen hankinta – tarjouspyynnön epäselvyys – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Hankinnan kohde: Ympäristöteknisiä konsulttipalveluita koskeva palveluhankinta kahdelle vuodelle ja kahdelle optiokaudelle, ennakoitu arvo 9 200 000 euroa.

Valittaja: Tarjouspyyntö on ollut epäselvä asetettujen referenssivaatimusten osalta. Tarjouspyynnön referenssivaatimuksissa on edellytetty yhdessä kohtaa ”kokemusta rakennuttajana” ja toisessa ”kokemusta rakennuttamisesta”. Asetetut vaatimukset ovat olleet samansisältöisiä. Hankintayksikön olisi tullut hyväksyä referenssiksi kohde, jossa nimetty henkilö on osallistunut merkittävästi rakennuttamistehtäviin, vaikka häntä ei olisikaan nimetty rakennuttajaksi.

Valittaja: Hankintayksiköiden menettely selvitysten pyytämisessä valittajalta on ollut virheellistä. Hankintayksiköiden olisi tullut kertoa valittajalle lähettämissään selvityspyynnöissä tarkemmin, millä tavoin valittajan referenssiasiakkaan ja valittajan itsensä toimittamien, referenssiä koskevien tietojen välillä on ollut ristiriita, sekä tiedottaa valittajaa sen referenssiasiakkaan antaman selvityksen sisällöstä, jotta valittaja olisi voinut toimittaa tarkempaa selvitystä referenssivaatimusten täyttymisestä.

HY: Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Tarjouspyynnön eri osa-alueiden kohdalla tarjouspyynnössä on asetettu kysymyksessä olleelle rakennuttajalle tiettyä kokemusta koskeva vähimmäisvaatimus, jonka mukaan nimetyllä tarjoajalla on tullut olla kokemusta rakennuttajana toimimisesta nyt kyseessä olevan asiantuntijatehtävän hoitamisesta. Valittajan tarkoittama osa-alue (1.1.4.C) koskee vähimmäisvaatimuksia, kun taas toiset valittajan tarkoittamat kohdat (1.1.4E ja 1.1.4F) ovat tarkoittaneet pisteytettäviä vaatimuksia. Kyseessä oleva tarjouspyynnön kohta ole muotoilultaan yhdenmukainen näiden toisten kohtien kanssa.

HY: Tarjouspyynnössä on erikseen pyydetty nimeämään kaksi projektipäällikköä ja yksi rakennuttaja. Koska valittajan rakennuttajaksi nimeämä henkilö on toiminut projektipäällikkönä eikä rakennuttajana, valittajan ilmoittama referenssi ei ollut tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen mukainen. Hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut menettelyvirhettä. Hankintayksiköt ovat lähettäneet valittajalle kaksi referenssiin liittyvää lisäselvityspyyntöä ja antaneet tilaisuuden selventää referenssivaatimuksiaan.

MAO: Alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, ettei tarjouspyynnön nyt kyseessä olevan vähimmäisvaatimuksen täyttymiseksi ollut riittävää, että tarjoajan nimeämä henkilö on ainoastaan osallistunut rakennuttamistehtäviin ilmoitetussa referenssihankkeessa. Tätä sisältöä eivät muuttaneet muuksi myöskään tarjoajille annetut toisia kohtia koskevat lisätiedot. Täten MAO katsoo, ettei tarjouspyyntöasiakirjoja ole pidettävä epäselvinä eikä hankintasäännösten vastaisina.

MAO: Hankintayksiköillä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole syrjivää tai suhteellisuusperiaatteen vastaista. Hankintayksiköt eivät ole riittävällä tavalla voineet varmistua lisäselvityksestä huolimatta siitä, että valittajan tarjouksen vähimmäisvaatimusta koskevassa kohdassa nimeävä henkilö on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut rakennuttajana toimimista koskevat vaatimukset.

Seuraamukset: Hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Valitukset hylättiin.


Toimisto avoinna myös heinäkuussa!

Hankintajuristien toimisto on myös heinäkuussa avoinna normaaliin tapaan. Tapaamisia voitte sopia paitsi suoraan juristin kanssa, myös numerosta +358 40 038 3842 tai lähettämällä sähköpostia osoittees

Comments


bottom of page