top of page
Etsi

Hankintadirektiivien soveltaminen siirtymäkaudella

Hankintadirektiivit (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU) tulivat voimaan huhtikuussa 2016. Suomessa direktiivien täytäntöönpano kuitenkin viivästyi, ja uudet kansalliset hankintadirektiivien mukaiset lait tulivat voimaan vasta vuoden 2017 alusta. Hankintadirektiiveillä oli kuitenkin soveltamisvaikutus jo ennen kansallisten lakien voimaantuloa, joten siirtymäkaudella uusia hankintadirektiivejä sovellettiinkin päällekkäin silloin voimassa olevien lakien kanssa.Seuraavissa markkinaoikeuden esimerkkiratkaisuissa markkinaoikeus otti kantaa hankintadirektiivien soveltuvuuteen siirtymäkaudella.


MAO:658/16

Kyseessä oli erityisalojen hankintalain mukainen jätevedenpuhdistamon rakennusurakan valmistelevia töitä koskeva urakkahankinta. Valittajan mukaan hankintayksikön olisi tullut hankintadirektiivin perusteella varata valittajalle tilaisuus korjata tarjoustaan, koska valittajan tarjouksesta puuttunut instrumentointi muodosti vain kuudenneksen koko hankinnan arvosta, ja oli näin ollen valittajan mukaan vähäinen. Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettei uusi hankintadirektiivi tuonut hankintayksikölle velvollisuutta varata valittajalle tilaisuutta korjata tarjoustaan.


MAO:182/17

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kopio- ja tulostuspalveluiden hankinnasta ajalle 1.10.2016–30.9.2018 ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle. Hankintayksikkö oli valinnut puitejärjestelyyn kolme yritystä. Valittajan mukaan hankintayksiköllä olisi ollut velvollisuus uuden hankintadirektiivin perusteella vaatia yhdeltä valitulta toimittajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisista hinnoista ja mikäli selvitys ei olisi uskottava, olisi hankintayksikön tullut hylätä tarjous. Markkinaoikeus katsoi, ettei hankintasäännöksissä ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö oli täyttänyt velvollisuutensa, kun se oli tiedustellut yritykseltä, pitävätkö sen antamat hintatiedot paikkansa.

Comments


bottom of page