top of page
Etsi

Määräaikaiset työsopimukset puhuttavat hallitusohjelmassa ja työtuomioistuimessa

1. Uudistettu työturvallisuuslaki - Mikä muuttui 1.6.2023?

Työturvallisuuslakia uudistettiin, ja lakimuutos astui voimaan 1. kesäkuuta 2023. Lakimuutos täsmentää, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Oletteko jo ehtineet selvittää, miten tämä vaikuttaa yksikkönne toimintaan ja turvallisuusnäkökohtiin?Keskeiset muutokset koskevat kolmea työturvallisuuslain pykälää: työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta (8 §), työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työn vaarat (10 §) sekä työnantajan velvollisuutta antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta (14 §).

Lainmuutoksen tavoitteena on selkeyttää työnantajan velvoitteita ja edistää erityisesti 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista. Laissa on kuvattu tarkemmin esimerkiksi yksilölliset työsuojelutoimenpiteet sekä ikääntyminen huomioitava tekijänä vaarojen arvioinnissa.


Miten lainuudistuksessa toteutuneet muutokset näkyvät käytännössä? Mitä työnantajan tulisi erityisesti huomioida toiminnassaan suhteessa uudistettuihin säännöksiin? Mikäli työturvallisuuslain uudistukseen taikka työnantajan velvoitteisiin liittyvät kysymyksen mietityttävät, me Hankintajuristeilla autamme mielellämme!


2. Milloin työsopimuksen saa solmia määräaikaisena?


Työsopimuksen kestoon liittyvä pääsääntö käy ilmi jo työsopimuslain (55/2001) ensipykälistä: työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Mikä sitten on vaadittu perusteltu syy?


Lainkohdan perusteluissa (HE 157/2000 vp sekä HE 239/2010 vp) selvitetään syitä tarkemmin. Määräaikaisen työsopimuksen saa perusteluiden mukaisesti solmia esimerkiksi silloin, kun kyse on sellaisesta lyhytaikaisesta määrätystä työstä, jota työnantaja ei teetä jatkuvasti (mm. projektit eli hankkeet) taikka mikäli kyseessä on tietty asiantuntemusta vaativa tehtävä, jota vakituinen henkilöstö ei tee.


Työtuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan (H45/2023, annettu 1.6) todennut, että tenure track -urapolkujärjestelmä voi yksittäistapauksessa muodostaa työsopimuslaissa tarkoitetun perustellun syyn solmia työsopimus määräaikaisena. Yliopistolla oli työn luonteeseen perustuva, työsopimuslain edellyttämä perusteltu syy solmia apulaisprofessorin työsopimus määräaikaisena.


Kuten työtuomioistuinkin ratkaisussaan toteaa, lainmukaisuus on aina ratkaistava tapauskohtaisesti huomioiden työlainsäädännön periaatteet, alan luonne ja erityispiirteet. Tulevaisuudessa asiaa saattaa mutkistaa Petteri Orpon hallitusohjelman mukainen tavoite muuttaa työlainsäädäntöä niin, että enintään vuoden mittainen määräaikaisuus ei vaadi erityistä perustetta.


Mietityttävätkö työsopimuksen solmimiseen ja määräaikaisuuteen liittyvät kysymykset? Meiltä Hankintajuristeilta löytyy asiantuntemusta ja kokemusta työoikeuden parista, ja vastaamme kysymyksiinne mielellämme!


3. Oikeustapaukset

Työoikeuden oikeustapauksissa on tällä kertaa kyse viranomaisen velvollisuudesta kouluttaa viranhaltija uusiin työtehtäviin, palkkauksen perustetta koskevista asiakirjoista ja niiden julkisuudesta sekä tehtävän vaativuuden arvioinnista ja siten sen palkan määräytymisestä.

KHO 2023:28

KHO 2023:44

TT 2023:26


Comments


bottom of page