top of page
Etsi

Apulaisoikeusasiamies puuttui potilasasiakirjojen antamisen viivästymiseen

Apulaisoikeusasiamies puuttui potilasasiakirjojen antamisen sekä muistutukseen ja vahingonkorvausvaatimukseen vastaamisen viivästymiseen

Apulaisoikeusasiamies piti selvitettynä, että kantelija oli kokenut leikkauksen aikana kovaa kipua. Kantelijaa koskevissa potilasasiakirjoissa ei ollut kuitenkaan kuvattu lainkaan kantelijan kokemaa kipua. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että potilasasiakirjojen kirjaukset olivat tältä osin puutteelliset. Potilasasiakirjat olivat puutteellisia myös siltä osin, kuin niissä ei ollut mainittu kaikkia kantelijalle annettuja kipulääkkeitä, puudutuksen alkamisajankohtaa tai leikkauksen alkamis- ja päättymisajankohtia.

Apulaisoikeusasiamies katsoi myös kantelijalle asian selvittämisessä annettujen vastausten viivästyneen. Laissa asetetut asiakirjan antamisen määräajat olivat tulleet rikotuiksi, kun potilasasiakirjojen antamisessa oli kulunut noin kaksi kuukautta siitä, kun kantelija oli pyytänyt niitä itselleen. Vastaavasti apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei laissa asetettu vaatimus muistutukseen vastaamisesta kohtuullisessa ajassa ollut tullut täytetyksi, kun kantelijalle oli vastattu muistutukseen noin kolme kuukautta muistutuksen tekemisen jälkeen. Vahingonkorvausvaatimukseen vastaamisessa oli kulunut kantelun tekohetkellä yli kymmenen kuukautta, mitä apulaisoikeusasiamies piti niin ikään lain vastaisena.

Asiakirjojen ja vastausten antamisen viivästyminen oli tarkoittanut sitä, etteivät kantelijan perusoikeuksina turvatut oikeudet tulleet toteutetuksi. Apulaisoikeusasiamies viittaa ratkaisuissaan erityisesti perustuslain 21 pykälään, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Toimenpiteenään apulaispotilasasiamies saattoi ratkaisunsa nykyisen hyvinvointialueen tietoon ja esitti, että hyvinvointialue harkitsee kantelijan oikeuksien loukkaamisen hyvittämistä.

Mikäli apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu herättää kysymyksiä, ovat Hankintajuristit apunanne. Avustamme Teitä mielellämme asiakirjapyyntöihin, muistutuksiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä!

ความคิดเห็น


bottom of page