Vuorotteluvapaan ehdot tiukentuivat

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 51/2015 vp) vahvistetiin joulukuun lopussa ja lakimuutokset astuivat voimaan 1.1.2016. Muutoksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman edellyttämä 50 miljoonan euron vuosittainen säästö vuorotteluvapaajärjestelmän aiheuttamista menoista. Lain siirtymäsäännöksen mukaan muutokset eivät vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016.

Vuorotteluvapaalain muutokset:

  • työhistoriaedellytys korotettiin 16 vuodesta 20 vuoteen
  • vapaan enimmäiskesto lyheni 360 päivästä 180 kalenteripäivään
  • vuorotteluvapaata ei voi enää jaksottaa
  • pitkän työuran tehneiden korkeampi vuorottelukorvaus poistui ja vuorottelukorvaus on kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta

 

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150051
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tasavallan-presidentin-esittely-30-12-2015?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616