Voidaanko perhevapaalta palaavan työntekijän työtehtäviä muuttaa?

Moni työntekijä on jossain vaiheessa työuraansa perhevapaalla, kuten vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla. Perhevapaiden käyttäminen on työntekijän yksiselitteinen oikeus, eikä työnantaja saa irtisanoa työntekijän työsopimusta sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Lisäksi työntekijällä on perhevapaiden päättyessä oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä ei ole kuitenkaan ehdoton. Mitä pidempään työntekijä on ollut perhevapaalla, sitä todennäköisempää on, että työpaikalla on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat myös töihin palaavan työntekijän työtehtäviin. Jos työpaikalla on perhevapaan aikana tapahtunut esim. työaikoihin tai työolosuhteisiin liittyviä muutoksia, myös perhevapaalta palaavan työntekijän työehdot voivat muuttua. Työehtojen muuttamisen osalta on keskeistä arvioida sitä, olisivatko työntekijän työehdot muuttuneet, vaikka tämä ei olisi perhevapaalla koskaan ollutkaan. Perhevapaalta palaavalle työntekijälle ei siten tarvitse antaa erityistä etua vapaan käyttämisestä.

Oma kysymyksensä on se, milloin mahdolliset yt-neuvottelut tulee käydä, jos työnantaja on aikeissa päättää perhevapaalla olevan työntekijän työsuhteen. Korkein oikeus on tältä osin todennut ratkaisussaan KKO:2009:72, että perhevapaan aikainen irtisanomiskielto ei sen tarkoitus huomioon ottaen sellaisenaan estä yhteistoimintaneuvottelujen käymistä perhevapaan aikana. Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, jossa oli syksyllä 1998 käyty yt-neuvottelut, jotka johtivat työyksikön lopettamiseen, ja sen työntekijöiden irtisanomiseen. Yksikössä työskennellyt, hoitovapaalla tuolloin ollut työntekijä palasi töihin perhevapaansa päättymisen jälkeen syksyllä 2002, jolloin hänen työsopimuksensa irtisanottiin yt-neuvotteluissa esillä olleilla tuotannollisilla syillä. KKO katsoi, ettei yhtiö ollut rikkonut neuvotteluvelvollisuuttaan.

Työtehtävien muuttamisen osalta Helsingin käräjäoikeus katsoi esimerkiksi lainvoimaisessa ratkaisussaan R 12/5052, että työnantajalla oli oikeus sijoittaa perhevapaalta palannut myyntipäällikkö account managerin tehtäviin, kun myyntipäällikköjen vakanssien määrä oli työntekijän poissaolon aikana vähentynyt yhtiössä käytyjen yt-neuvotteluiden seurauksena. Rakennemuutosten seurauksena osa myyntipäällikön tehtävistä oli siirtynyt account managerin hoidettavaksi. Account manager oli myös sijoitettu yhtiön organisaatiossa samalle tasolle myyntipäällikön kanssa. Käräjäoikeus totesi edelleen, että työnantaja oli voinut työnjohtovaltansa puitteissa päättää, kenelle yhtiön vanhoista myyntipäälliköistä ei ko. tehtävää enää jatkossa riittäisi. Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla oli oikeus tehdä sanotut yksipuoliset muutokset työntekijän työsuhteeseen.