Virheelliset vertailuperusteet johtivat hankintapäätöksen kumoamiseen ja uuteen tarjouskilpailuun

Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli. Tarjoajien soveltuvuuteen ja tarjousten vertailuun vaikuttavat seikat tulee selvästi erotella toisistaan ja vertailun osalta tulee ilmetä seikat, joiden perusteella pisteytys tehdään. Euroopan unionin oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjousten vertailussa tarjouksen valinnan perusteena ei voida käyttää luettelomaista referenssilistaa.

Markkinaoikeuden (MAO) ratkaisussa 496/14 oli kyse hankintayksikön asettamien vertailuperusteiden hyväksyttävyydestä. Hankintayksikkö oli käyttänyt tarjousten vertailuperusteena tarjoajien esittämien referenssien lukumäärää.

MAO katsoi, että tarjouspyynnön perusteella on jäänyt epäselväksi, onko hankintayksikön tarkoituksena vertailuperusteiden asettamisen osalta ollut pikemminkin arvioida tarjoajien soveltuvuutta kuin tarjousten laatua. Tarjouspyynnössä ei ollut tehty riittävää eroa soveltuvuuden arviointiin ja tarjousten vertailuun liittyvien seikkojen välillä. Hankintasopimusta ei ollut allekirjoitettu, joten markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja kielsi sen täytäntöönpanon sekä velvoitti hankintayksikön järjestämään kokonaan uuden tarjouskilpailun, mikäli se edelleen aikoo toteuttaa ko. hankinnan julkisena hankintana.