Verotusmenettelylakiin esitetään uutta finanssilaitosten tiedonantovelvollisuutta koskevaa pykälää 17 c §

Lakiin tehtävien muutosten tarkoituksena on, että suomalaisille finanssilaitoksille asetettaisiin nykyistä selkeämpi velvoite selvittää asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja toimittaa näiden verotukseen liittyviä tulo- ja varallisuustietoja verohallinnolle. Lakimuutoksilla varmistuttaisiin siitä, että Suomi kykenee osallistumaan finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihtoon OECD:n yhteisen raportointistandardin (common reporting standard, CRS) mukaisesti. Lakimuutosten avulla Suomi saisi kansalliseen verotukseen vaikuttavaa tietoa haltuunsa myös joistain EU:n ulkopuolelle paikannettavista varoista ja niiden tuotoista.

Lakiin verotusmenettelystä (1558/1995) ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 17 c §, jossa olisi neljä momenttia finanssilaitosten tiedonantovelvollisuuteen liittyen. Pykälässä velvoitettaisiin suomalaiset finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaansa ja tutkimaan asiakkaan tilit raportointistandardissa kuvatulla due diligance-huolellisuusmenettelyllä sekä toimittamaan Verohallinnolle vaaditut tiedot. Oikeudellinen perusta tietojenvaihdolle ja sen edellyttämille verotusmenettelylain muutoksille on, että Suomi on 29.10.2014 sitoutunut Yleissopimuksen 6 artiklan mukaisesti monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta (SopS 62/2015). Jotta OECD:n raportointistandardi saadaan todellisuudessa finanssilaitoksia sitovaksi, CRS on saatettava osaksi kansallista verotuslainsäädäntöä ja tähän lopputulokseen verotusmenettelylakiin kaavailtavilla muutoksilla myös päästään. Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys HE 6/2016 kokonaisuudessaan