Valiokunnan mietintö on valmistunut

Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016) lähetettiin eduskunnan lähetekeskustelusta talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta ja ympäristövaliokunta antoivat lausuntonsa. Toimistostamme talousvaliokunnan kuultavana oli asianajaja Marita Iskala. Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä tietyin muutoksin (TaVM 31/2016 vp – HE 108/2016 vp).

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy seuraavat 4 lausumaehdotustaan:

  1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto varmistaa julkisyhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olevien sidosyksiköiden mahdollisuudet täyttää velvoitteensa hankintalainsäädännön tavoitteiden mukaisella tavalla.
  2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännön muutoksia, joilla parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin.
  3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaessa toimialakohtaisiin lainsäädäntöä täsmentäviin toimiin, pitäen erityisesti silmällä jätetoimialan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimintaedellytyksiä.
  4. Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännössä vammaisten ja vanhusten asumispalvelujen järjestämisen inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Mietintöön sisältyy kolme vastalausetta. Vastalauseissa esitetään muun muassa sidosyksiköiden 20 % ulosmyynnin sallimista, hinnan asettamista selkeästi toissijaiseksi valintaperusteeksi sekä sote-palvelujen kansallisen kynnysarvon nostamista.

Valiokunnan mietintö TaVM 31/2016 vp – HE 108/2016 vp on luettavissa oheisen linkin kautta http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/TaVM+31/2016