Vahingonkorvaus virheellisestä hankintamenettelystä

KKO:n ratkaisussa 2015:11 oli kyse tapauksesta, jossa hankintayksikkö oli pyytänyt 12.1.2007 tarjouksia vuosina 2007 – 2009 hankittavista proteeseista ja saanut tarjouksen B Oy:ltä ja toiselta yhtiöltä, jolta hankintayksikkö oli aikaisemmin hankkinut ko. tuotteita. Hankintayksikkö oli hankintapäätöksellään 24.5.2007 valinnut tuotteiden toimittajiksi molemmat tarjoajat yksilöimättä kuitenkaan sitä, millä perusteella tuotteet käytännössä hankittaisiin toimittajilta. B Oy oli valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen, joka oli katsonut 29.8.2008 antamassaan päätöksessä, ettei hankintayksikkö ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. B Oy oli valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hankintayksikkö oli suostunut siihen, ettei sen 24.5.2007 tekemää hankintapäätöstä pantu täytäntöön. Hankintayksikkö oli hankkinut tuotteet väliaikaisena järjestelynä aikaisemmalta toimittajalta ja toiselta elinkeinonharjoittajalta, jolle näiden tuotteiden edustus Suomessa oli siirtynyt.

KHO oli katsonut 26.5.2010 antamassaan päätöksessä, että hankintamenettely oli ollut virheellinen ja että asiassa oli harkittava seuraamusten määräämistä. Koska hankintakausi oli päätöstä annettaessa kulunut kokonaan, kysymykseen saattoi tulla vain hyvitysmaksun määrääminen. KHO:n mukaan asiassa ei kuitenkaan ollut mahdollista todeta, että B Oy:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun edellytykset eivät siten olleet täyttyneet.

B Oy vaati 28.8.2009 vireille tulleessa kanteessaan, että hankintayksikkö velvoitetaan suorittamaan yhtiölle korvaukseksi sen menettämästä liikevoitosta 50.000 euroa ja tarjousmenettelyyn osallistumisesta aiheutuneista kuluista 3.000 euroa. Hankintamenettely oli yhtiön mukaan ollut virheellinen ja syrjivä, ja hankinnan muodollinen jakaminen oli ollut tekaistu ratkaisu. Yhtiön tarjous oli ollut hinnaltaan halvin, ja se olisi voittanut tarjouskilpailun ilman hankintamenettelyn virheitä. Joka tapauksessa hankintayksikön olisi tullut noudattaa päätöstään 24.5.2007 ja hankkia 1.7. – 31.12.2007 tuotteet yhteisesti B Oy:ltä ja toiselta tarjoajalta sekä 1.1.2008 alkaen yksin B Oy:ltä eikä hankkia tuotteita tarjouskilpailuun osallistumattomalta kolmannelta.

Hankintayksikön mukaan B Oy ei olisi voittanut tarjouskilpailua sellaisessa menettelyssä, jossa ei olisi ollut KHO:n toteamia virheitä. Hankintayksiköllä oli ollut oikeus pidättäytyä hankintapäätöksensä täytäntöönpanosta ja toteuttaa välttämättömät hankinnat oikeudenkäynnin aikana väliaikaisin järjestelyin.

KKO katsoi käräjäoikeuden ja hovioikeuden tavoin, että tarjouksen valinnan perusteet olivat virheettömässä hankintamenettelyssä olleet merkittäviltä osin lääketieteellisiä. KKO:n mukaan B Oy ei ollut osoittanut, että se olisi voittanut tarjouskilpailun ilman sellaista virheellistä menettelyä, joka oli todettu KHO:n päätöksessä. B Oy ei näin ollen ollut oikeutta vahingonkorvaukseen muutoksenhausta johtuneelta välitilan ajalta hankintapäätöksen noudattamisen laiminlyönnin perusteella.