Työvoimatarpeen kokonaisarvio ratkaisi – 56 määräaikaista työsuhdetta laillista!

Vaikka työsopimuslaki suhtautuu tiukasti määräaikaisiin työsopimuksiin, ovat ne sallittuja tilanteissa, joissa työnantajan teettämä työ on luonteeltaan tilapäistä. Hovioikeus tarkasteli työvoimatarpeen pysyvyyttä kokonaisarvion perusteella.

 

Terveydenhoitoalalla potilasturvallisuus edellyttää, että vakinaisten työntekijöiden tilalle tehtäviä hoitamaan palkataan sijainen. Kuntayhtymässä oli määräaikaisten sijaisten ohella noin 20 – 30 vakinaista perushoitajaa varahenkilöinä, joiden tehtävänä oli toimia sijaisena, ja siirtyä osastolta toiselle tarpeen mukaan. Osastofuusioiden vuoksi useita vakinaisia perushoitajia oli jäänyt varahenkilöiksi. Ensisijaisesti työtä tuli tarjota uudelleensijoitettaville perushoitajille. Niin sanottujen ”ulkopuolisten sijaisten” hoidettaviksi jäivät lähinnä lyhyet pätkäsijaisuudet.

 

Kokonaisarvion perusteella työnantajalla oli osastofuusioiden vuoksi poikkeuksellinen tilanne työvoimatarpeen suhteen. Työvoimatarve ei siis ollut TSL 1 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla muodostunut pysyväksi. Hovioikeuden mielestä kantajan yhdenjaksoinen työsuhde, joka oli muodostunut 56:sta toisiaan seuraavasta määräaikaisesta työsopimuksesta, oli laillinen.

 

Lisäksi kantaja vetosi joutuneensa raskauden perusteella epäedulliseen asemaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Hovioikeus totesi, ettei asiassa ollut esitetty mitään sellaista näyttöä, joka olisi osoittanut, että työnantaja suhtautuisi työntekijöidensä raskauteen ja siitä johtuviin velvoitteisiinsa kielteisesti.

 

Kulloisenkin määräaikaisen sijaisuuden päättyessä katsottiin työnantajan tarjonneen hoitajalle mahdollisuuksiensa mukaan uutta sijaisuutta. Kantaja oli kuitenkin halunnut vain osa-aikaista ja viikonlopputyötä määrätyllä osastolla.

 

Kantajan raskaus ei näin ollen ollut vaikuttanut jatkomääräyksen saamiseen. Kantajan vaatimus tasa-arvolain mukaisesta hyvityksestä oli hylättävä.