Työsopimuslain muutokset astuvat voimaan 1.1.2017

Työsopimuslain muutokset koeajan pidentämisestä, työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentämisestä sekä määräaikaisen työsuhteen käyttöedellytysten lieventämisestä astuvat voimaan 1.1.2017. Muutosten tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä sekä lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta.

Koeajan enimmäispituus on jatkossa neljän kuukauden sijaan pääsääntöisesti kuusi kuukautta. Lisäksi työnantajalla on oikeus tietyin edellytyksin jatkaa koeaikaa, mikäli työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeaika voi tällöin pidentyä kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen helpottamiseksi pitkäaikaistyöttömän saa palkata alle vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ilman työsopimuslaissa tarkoitettua perusteltua syytä, vaikka työnantajalla olisi pysyvä työvoiman tarve. Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen perusteella ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Vaihtoehtoisesti työnantaja ja työntekijä voivat tietyin edellytyksin sopia vuoden aikana enintään kolmesta määräaikaisesta sopimuksesta edellyttäen, että niiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika on jatkossa yhdeksän kuukauden sijaan lähtökohtaisesti neljä kuukautta. Mikäli työsuhde on kestänyt keskeytyksettä 12 vuotta, on takaisinottoaika kuusi kuukautta.