Tuulivoimaloiden melutasoa ohjataan tuoreilla asumisterveys- ja ulkomelutaso-asetuksilla

Tuulivoimaloiden melumallinnuksia hyödyntämällä tuulivoimalat pyritään sijoittamaan riittävän kauas asuinrakennuksista. On kuitenkin suhteellisen tyypillistä, että tuulivoimapuistojen naapurit valittavat meluhaitoista. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa tuulivoimaloiden melumallinnuksista ja mahdollisista mallinnuksiin liittyvistä laskentavirheistä. Mediassa esitetty kritiikki on koskenut etupäässä sitä, että tuulivoimaloista todellisuudessa kantautuva melu ei täsmää melumallinnusten laskelmien kanssa. Esimerkiksi säävaihtelut voivat aiheuttaa vaihteluita melutasoon. Kritiikkiä on kohdistettu melun laadun vaihteluun, joka tuulivoimaloissa johtuu voimalan lapojen pyörimisestä aiheutuvasta ajoittaisesta jaksollisesta sykinnästä. Jaksollinen sykintä on usein koettu häiritsevämmäksi meluksi kuin tasainen ääni.

Tuulivoimahankkeisiin on melutason suhteen sovellettu viime aikoihin saakka kahta toisistaan eroavaa ohjetta, ympäristöministeriön ohjetta vuodelta 2012 ja valtioneuvoston päätöstä vuodelta 1992. Toukokuussa voimaan tulleella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (asumisterveysasetus) säädetään keskiäänitason rajoista asuinrakennusten sisällä päivä- ja yöaikaan. Asuinhuoneiden ja oleskelutilojen osalta keskiäänitaso voi olla päivällä enimmillään 35 dB ja yöllä 30 dB.

Elokuussa on puolestaan säädetty ulkomelutasosta, kun valtioneuvosto antoi asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Ympäristöministeriön mukaan asetuksen tavoitteena on ollut asettaa ohjearvot tasolle, joka mahdollistaa tuulivoiman lisäämisen, mutta josta ei tutkimusten mukaan aiheudu terveyshaittoja tai ympäristön viihtyvyyden heikkenemistä. Tuulivoimamelun päiväajan ohjearvo on pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten ja leirintäalueiden alueella 45 dB ja yöaikaan 40 dB. Pysyvä asutus ja loma-asutus ovat näin ollen tasavertaisessa asemassa.

Ulkomeluasetuksessa viitataan myös edellä mainittuun asumisterveysasetukseen, eli sisätilojen asumisterveysasetuksen mukainen melutaso on ulkomelun lisäksi otettava huomioon tuulivoimalasuunnitelmissa. Uudet ohjearvot koskevat asetuksen hyväksymisen jälkeen lupakäsiteltäviä tuulivoimalahankkeita. Suomen Tuulivoimayhdistys on katsonut, että uusi selkeä melutaso-ohjeistus selkeyttää hankesuunnittelua ja lupamenettelyä. Ohjeistus mahdollistaa yhdistyksen mukaan tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittamisen kautta suuria investointeja moneen pieneen kuntaan.

Suomen Tuulivoimayhdistys on kommentoinut myös melumallinnuksia käsitellyttä HS:n artikkelia ja todennut, että nykyistä ympäristöministeriön valmistelemaa, asiantuntijaryhmän kokoamaa melunmallinnusohjetta voidaan yleisesti pitää hyvin tarkkana. Kannanotossaan yhdistys alleviivasi, että valmistelutyössä on hyödynnetty parasta kansainvälistä tieteellistä tietoa ja alan tiukimpia parametreja. Testauksissa ei ole tullut ilmi ristiriitaa mallinnusten ja todellisuuden välillä. Tarkistusmittauksissa myös uudet sisämelunormit ovat alittuneet. Nykyinen ohjeistus mahdollistaa mallinnuksen myös säänvaihtelun osalta. Kaikkiaan Tuulivoimayhdistyksen kokemus ympäristöministeriön ohjeistuksesta on se, että ohjeistus tuottaa totuudenmukaisia mittaustuloksia Suomessa.