Tuulivoima hyvässä myötätuulessa – hallitusohjelmaan toivotaan kunnianhimoisia tavoitteita

Suomen Tuulivoimayhdistys kiinnittää hallitusohjelmatavoitteissaan huomiota tuulivoimarakentamisen edellytysten turvaamiseen. Tuulivoima on ollut maailmalla nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto 1990-luvulta lähtien. Vuoden 2014 lopussa Suomen 260 tuulivoimalaa tuottivat yhteenlasketun 627 megawatin kapasiteetin. Kotimainen, lähellä tuotettu uusiutuva energia kiinnostaa myös Suomessa.

Tuulivoiman suosion kasvusta kertoo se, että Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämän hankelistan mukaan Suomessa oli kesäkuussa 2014 suunnitteilla tuulivoimahankkeita yhteensä noin 11 000 megawatin edestä. Hankkeista suurin osa on suunnitteilla maalle (n. 8 800 MW) ja loput merelle (n. 2 200 MW). Viimeisten vuosikymmenten aikana tuulivoimaloiden koko on kasvanut merkittävästi, ja niiden vuosituotto on yli satakertaistunut 1980-luvulta. Merelle sijoitettaviin offshore-tuulipuistoihin voidaan rakentaa suurempia voimaloita kuin maalle.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetulla lailla (1396/2010) luotu syöttötariffijärjestelmä edistää tuulivoimalainvestointeja kompensoimalla investointikustannuksia. Järjestelmään hyväksytylle sähkön tuottajalle maksetaan syöttötariffina tukea enintään kahdentoista vuoden ajan.

Suomen Tuulivoimayhdistys katsoo, että tuulivoimatuotannolle vuodelle 2020 asetettu 6 TWh:n tavoite tullaan saavuttamaan nykyisen tariffijärjestelmän turvin jo etuajassa. Uuden tukijärjestelmän tulisi siis olla riittävän kunnianhimoinen, ja siitä tulisi päästä keskustelemaan mahdollisimman pian. Tuulivoimayhdistys on linjannut hallitusohjelmatavoitteessaan, että viimeistään vuonna 2017 tulisi päättää uusiutuvan energian tavoitteista tuulivoimarakentamisen edellytysten turvaamiseksi. Poliittisten linjausten puuttuessa investointiympäristön ennustettavuuden heikentyminen voisi hidastaa hankekehitystä ja sen työllistävää vaikutusta. Yhdistys esittää vuoden 2030 tuulivoimatuotannon tavoitteeksi kunnianhimoiset 15–30 TWh. Yhdistyksen mukaan kannustinjärjestelmää tarvitaan edelleen, mutta uusi järjestelmä voisi kuitenkin olla jo lähtökohdiltaan edeltäjäänsä askelen markkinalähtöisempi.