Tilaajavastuuta koskeva tuore ratkaisu: konsernisuhde ei ole peruste poiketa selvitysvelvollisuudesta

Helsingin hallinto-oikeuden tuoreessa ratkaisussa 14/0571/2 oli ratkaistavana kysymys siitä, onko tilaajana toimineella valittajayhtiöllä ollut perusteltu syy luottaa sopimuskumppaninsa täyttävän lakisääteiset velvoitteensa. Asiassa tuli esille muun muassa se, että valittajayhtiön sopimuspuoli omisti valittajayhtiön koko osakekannan.

Tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin mukaan tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa muun muassa sillä perusteella, että sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta, tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta; taikka luottamukseen on edellä lueteltuihin syihin rinnastettava syy.

Hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan, että konsernisuhdetta ei sinänsä ole pidettävä tilaajavastuulaissa tarkoitettuna perusteena, jonka nojalla tilaaja olisi voinut poiketa laissa säädetystä tilaajan selvitysvelvollisuudesta. Hallinto-oikeus totesi myös, etteivät yhtiöiden ja niiden johdon yhteydet ja sidokset muodostaneet perustetta selvitysvelvollisuuden puuttumiselle.