Tilaajavastuulakiin merkittäviä uudistuksia – muutokset voimaan vuoden 2015 alusta. Lue lisää…

Tilaajavastuulaki antaa tilaajille mahdollisuuden varmistaa, että vuokratyöstä tai alihankinnoista niiden kanssa sopimuksia tekevät yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulain uudistamisen ehdotuksen tavoitteena on vähentää yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja.

Uudistamista selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriön johtama työryhmä ehdottaa tilaajan selvitysvelvollisuuteen muutoksia verotusta ja eläkevakuutusta koskevien tietojen osalta sekä selvitysvelvollisuuden laajentamista koskemaan myös työterveyshuollon järjestämistä. Tilaajan olisi myös voitava helpommin itse selvittää tietoja viranomaisrekisteristä. Seuraukset lain rikkomisesta tulee ehdotuksen mukaan olemaan ankarampia ja yhdenmukaisempia.

Ehdotuksen mukaan uutena asiana tilaajan on selvitettävä, että sopimuskumppani on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Selvitysvelvollisuutta puolestaan myös kevennetään ja tilaaja voi valtaosassa tapauksia itse tarkistaa sopimuskumppanin verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä, eikä Verohallinnon tekemää verovelkatodistusta tarvita kuin poikkeustapauksissa.

Jatkossa tilaajan on myös selvitettävä työvoiman vuokrauksessa ja alihankinnassa Suomeen tilapäisesti tulleiden työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen, jotta voidaan varmistua työntekijöiden olevan eläkevakuutettuja. Sopimuskumppanin velvollisuudet laajenevat myös velvollisuuteen toimittaa sopimusaikana ulkomaisten työntekijöiden eläkevakuutustiedot tilaajalle ennen työnteon aloittamista.

Ajallisesti selvitykset tulee tehdä viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn alkamista ja sopimusta tehtäessä tilaajan tulee edellyttää sopimuskumppania toimittamaan tiedot myös sopimuskauden aikana työskentelyn aloittavista työntekijöistä. Lain soveltamisalan rajausta muutetaan siten, että alihankintasopimuksen vastikkeen arvonlisäverotonta arvoa nostetaan 7500 eurosta 9000 euroon.

Työryhmän ehdotuksen mukaan lain rikkomisesta tilaajalle koituvia seurauksia kiristetään ja yhdenmukaistetaan. Tällä hetkellä laiminlyöntimaksu on vähintään 1600 ja enintään 16 000 euroa. Ehdotuksen mukaan laiminlyöntimaksu tulee jatkossa olemaan vähintään 2000 ja enintään 20 000 euroa ja se määrätään tilaajan selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Rakentamistoimintaa koskeva korotettu laiminlyöntimaksu on tällä hetkellä vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa. Ehdotuksen mukaan korotettu laiminlyöntimaksu laajennetaan koskemaan kaikkia tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia ja jatkossa sen määrä on vähintään 20 000 ja enintään 65 000 euroa. Myös toistuville laiminlyönneille voitaisiin jatkossa määrätä aikaisempaa korkeampia laiminlyöntimaksuja.

Työryhmän esityksestä on tarkoitus valmistella hallituksen esitys siten, että se on annettavissa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2014 ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.