Tekninen ainutlaatuisuus

Tapauksessa MAO:471/15 hankintayksikkö oli tekemällään suorahankintapäätöksellä päättänyt hankkia terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon hankittavan toiminnanohjausjärjestelmän lisenssin sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut suorahankintana eräältä toimittajalta. Suorahankintaa perusteltiin valitun toimittajan toteutuksen teknisellä ainutlaatuisuudella sekä yksinoikeuden suojaamiseen liittyvällä syyllä.

Markkinaoikeus totesi, että asiassa on selvitetty, että markkinoilla on olemassa vastaavia toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka tosin eivät välttämättä toimi samalla logiikalla kuin nyt valittu järjestelmä. Vaikka hankintayksikkö pitäisikin nyt valittua järjestelmää teknisesti ainutlaatuisena verrattuna muihin, ei tämä merkitse sellaista teknistä syytä, jonka perusteella vain yksi toimittaja olisi ainoa mahdollinen ja jonka vuoksi voitaisiin poiketa yleisestä kilpailuttamisvelvollisuudesta.

Teknistä ainutlaatuisuutta on käsitelty myös mm. tapauksessa KHO 2010:20, jossa kysymys oli oppilashuoltojärjestelmän valinnasta kuntaliitoksen yhteydessä. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi markkinaoikeuden tavoin, että kyseessä ei ollut hankintalain 27 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja olisi voinut toteuttaa hankinnan. Markkinoilla oli tarjolla myös muiden toimittajien oppilashallintojärjestelmiä.

Hankintayksikön mukaan kyse ei ollut uuden järjestelmän hankinnasta, vaan jo käytössä olleen järjestelmän laajentamisesta kuntaliitoksena syntyneen kunnan alueelle. Korkein hallinto-oikeus totesi, että säännös ei sovellu kyseessä olevaan tilanteeseen, jossa kaupungilla oli voimassa kaksi eri sopimusta, ja jossa hankintayksikkö luopuen toisesta sopimuksesta teki valinnan siitä, kummalta sopimuskumppaniltaan se tekee lisätilauksen. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen sekä määräsi hankintayksikön maksaman valittajan oikeudenkäyntikulut.