KHO: Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta nollahinnoittelun perusteella

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore vuosikirjapäätös KHO: 2015:17 koski tarjoajan sulkemista tarjouskilpailusta sen antaman nollahinnoittelun johdosta. Asiassa oli kyse avoterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanottopalvelujen hankinnasta. Hankinnan ennakoitu arvo on ollut noin 15 000 000 euroa.

Valittajan tarjous oli suljettu tarjouskilpailusta, kun tämän hinnoittelu ei ollut ollut riittävän yksiselitteinen, eikä siinä ollut otettu huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä seikkoja eikä tarjoushinnalle asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikön mukaan valittaja ei ollut tarjouspyynnön mukaisesti sitoutunut hankinnan kokonaisehtoihin, ja tarjousta oli siten pidettävä tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksessa oli pyydetty tuntihintoja eri osioille. Valittaja oli ilmoittanut palvelunsa osan hinnaksi nolla euroa tunnilta. Osatarjouksia ei ollut sallittu, ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan mahdollisten sopimusrikkomusten seuraamukset oli sidottu palvelun tuntihintaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat muodostaneet kokonaisuuden, ja tarjoajan on tullut ottaa huomioon kaikissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt seikat tarjousta laatiessaan. Markkinaoikeus (MAO) katsoi, että hankintayksiköt ovat harkintavaltansa rajoissa voineet katsoa, ettei tarjouksessa ilmoitettu hinnoittelu ollut riittävän yksiselitteinen, ja sulkea tarjouksen tarjouskilpailusta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) pysytti markkinaoikeuden ratkaisun. KHO totesi, että hankintayksikkö voi oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi sulkea tarjouskilpailusta sellaisen tarjouksen, joka ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia silloin, kun nämä vaatimukset eivät ole hankintalain vastaisia. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouspyynnön ehtoja vastaamaton tarjous tarjouskilpailusta myös siinä tilanteessa, että tarjouksen puutteellisuudella ei ole merkitystä tarjousten vertailtavuuteen. Kyseessä olevassa asiassa tilaajan mahdollisuus tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyyn sanktioon kumoutuu palvelun nollahinnoittelulla. Tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut sanktiot eivät olleet hankintalain vastaisia, ja niiden ilmeinen tarkoitus on ollut suojata hankintayksikön sopimusoikeudellista asemaa. KHO totesi lisäksi, että vaikka nollahinnoittelua ei ollut tarjouspyynnössä nimenomaisesti kielletty, on tarjoajien tullut ymmärtää, että tällainen hinnoittelu mitätöi sopimusrikkomuksille asetetut sanktiot. Hankintayksiköillä oli oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.