Suurille yrityksille pakollinen energiakatselmus on jätettävä ensimmäisen kerran joulukuussa

Uusi energiatehokkuuslaki (1429/2014) tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Laki oli yksi keino energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanolle. Tätä ennen Suomessa ei ole ollut lainsäädäntöä energiakatselmuksista. Energiatehokkuuslaki toi suurille yrityksille velvoitteen tehdä energiakatselmus neljän vuoden välein.

Energiakatselmuksessa selvitetään suuryrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili. Katselmukseen sisällytetään yksityiskohtaisia kohdekatselmuksia. Lain tarkoituksena on tunnistaa mahdollisuuksia energiatehokkuustoimenpiteisiin. Hallituksen esityksen 182/2014 vp mukaan lailla on tarkoitus edistää energiansäästöä ja vähentää energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavuttaa kustannussäästöjä energian loppukäyttäjille.

Suureksi yritykseksi katsotaan yritys tai konserni, jossa työntekijöitä on yli 250 tai vaihtoehtoisesti liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa.

Suuryrityksen määrittelyssä huomioidaan Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin. Näin myös pk-yritys voi kuulua velvoitteen piiriin, jos se on suuren yrityksen omistama. Energiakatselmuksen tulee sisältää kaikki se energiankäyttö, joka tapahtuu Suomessa.

Myös nykyisen vapaaehtoisuuteen perustuvan energiakatselmustoiminnan on tarkoitus jatkua entisellään. Erillistä energiakatselmusta ei tarvita niiden yritysten osalta, jotka noudattavat sertifioitua ISO 50001 energianhallintajärjestelmää tai sertifioitua ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmää sekä samaan aikaan sertifioitua ETJ+ järjestelmää. Myös energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja ETJ+ järjestelmässä mukana oleva yritys vapautuu katselmuksen tuottamisvelvoitteesta. Nämä järjestelmät sisältävät katselmointivaiheen jo itsessään.

Energiakatselmuksen jättöaikataulu voi muodostua suhteellisen tiukaksi, kun ensimmäinen energiakatselmus tulee jättää 5.12.2015 mennessä. Kohdekatselmusten vähimmäisvaatimukset on määritelty työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Asetuksella säädetään myös vastuuhenkilöpätevyydestä ja koulutuksesta. Energiavirasto valvoo lain toteuttamista.