Sovelletaanko hankintalakia tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankintaan?

Hankintalain 8 § sisältää poikkeuksen yleisestä kilpailuttamisvelvollisuudesta, kun kyseessä on palveluhankinnat, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja (T&K-palvelut). Tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeva poikkeus perustuu EU:n hankintadirektiiveihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia T&K-palveluita, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Tällaiset T&K-palvelut on hankintayksikön kilpailutettava hankintalakin mukaisesti. T&K-palveluita koskeva oikeuskäytäntö on toistaiseksi ollut varsin suppeaa. Vaasan hallinto-oikeus on kuitenkin tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa T&K-palveluiden kilpailuttamisvelvollisuuteen.

Tapauksessa arvioitavana oli se, oliko hankintayksikkö menetellyt hankintalain vastaisesti, kun se ei ollut kilpailuttanut ilmakuvauspalveluita.  Hankintayksikkö oli tuensaajana Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamassa projektissa, johon kuului muun muassa yksityiseltä yritykseltä tilattu ilmakuvaus. Hankintayksikkö oli korostanut, että ilmakuvauksen suorittaminen edellytti tutkimuksellista otetta, ja että kunnat voivat hyödyntää saatuja tietoja, mikä puhui vahvasti sen puolesta, että kyseessä olisi ollut hankintalain 8 §:n poikkeussäännöksen piiriin lukeutuva tutkimuspalveluhankinta.

Hallinto-oikeus totesi, että hankintalain 8 §:n poikkeussäännös soveltuu harvoin tilanteessa, jossa vain yksi viranomainen tilaa palvelun, ja että poikkeuksen soveltamistilanteet ovat tyypillisesti sellaisia, joissa useampi taho tekee yhteisesti tutkimus- tai kehittämistyötä. Hankintalaki tulisi näin sovellettavaksi yksinomaan hankintayksikön käyttöön tuleviin alihankintatyyppisiin T&K-palveluihin, esimerkiksi laboratorio-, testaus- ja mittauspalveluihin, jotka ovat jo selvästi olemassa. Hallinto-oikeus katsoi, että ilmakuvauspalvelut olivat testaus-, mittaus- ja laboratoriopalveluihin rinnastettavia, jo olemassa olevia palveluita, ja olosuhteet olivat olleet sellaisia, että hankintalaki tuli sovellettavaksi asiassa.

Hankintayksikön esittämä peruste, että esimerkiksi kunnalliset viranomaiset voivat myöhemmin hyödyntää hankintayksikön tilaamaa palvelua, oli hallinto-oikeuden mukaan sinänsä seikka, joka puhui sen puolesta, että hankintalaki ei olisi tullut sovellettavaksi kyseiseen hankintaan. Hallinto-oikeus ei pitänyt tätä seikkaa kuitenkaan ratkaisevana, koska lähtökohtaisesti muut voivat ainakin epäsuorasti hyötyä lähes kaikesta viranomaistoiminnasta. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan olisi poikkeuksen soveltamisen kannalta siten edellytettävä, että hankintayksikön lisäksi toisen tahon on voitava saada melko välitön hyöty T&K-hankkeesta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei hankintalain 8 §:n mukainen poikkeus hankintalain soveltamisesta tullut asiassa kyseeseen ja näin ollen hankintayksikön olisi tullut kilpailuttaa ilmakuvauspalvelut hankintalain mukaisesti.