Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa: Totuudenvastainen ja harhaanjohtava markkinointi

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Markkinoinnissa käytettävät keinot voivat olla vahingollisia, jos niillä esimerkiksi saatetaan kilpailijan tuotteet epäedulliseen asemaan. Markkinoinnista on lisäksi käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Markkinaoikeuden tapauksessa 354/14 oli kyse markkinoinnissa käytetyistä totuudenvastaisista ja harhaanjohtavista tiedoista. Yritys A oli markkinoinnissaan totuudenvastaisesti esittänyt väitteitä tuotteiden testaamisstandardeista ja antanut ymmärtää, että kilpailija B:n tuotteet eivät täytä asianmukaisia standardeja. A oli käyttänyt B:n tuotteista halventavia ja väheksyviä ilmaisuja. Yritys A:n työntekijä oli lähettänyt asiakkaalle myyntitarkoituksessa sähköpostiviestin, jossa se oli esittänyt väitteitä tuotteiden testaamista koskevista vaatimuksista ja kilpailija B:n tuotteiden asianmukaisuudesta. Yritys A oli myöntänyt, että sähköposti on lähetetty, ja ettei se ole ollut asianmukainen. Samoja väitteitä oli esitetty myös suullisesti muille asiakkaille.

Markkinaoikeuden tapauksessa 512/13 käsiteltiin väitettä asiakkaita harhaanjohtavasta menettelystä. Yritys B:n mukaan kilpailija A:n edustajat olivat tuotteita markkinoidessaan jättäneet korjaamatta asiakkaille syntyneen virheellisen käsityksen siitä, että mainitut edustajat olisivat asiakkaiden nykyisen tuotteiden toimittajan B:n palveluksessa. Markkinaoikeudessa B:n asiakkaat kertoivat, että kilpailija A:n edustajan esittäytymisestä ja allekirjoitetuista kauppasopimuksista huolimatta he saivat sittemmin virheelliseksi osoittautuneen käsityksen, että he ovat olleet tekemisissä yrityksensä aiemman laitetoimittaja B:n edustajan kanssa. Ainakin osassa tapauksissa A:n edustaja on myös havainnut viimeistään asiakkaan tiloihin saapuessaan asiakkaan ja A:n kilpailijan välisen aiemman liikesuhteen. Markkinaoikeuden mukaan tämän kaltaisissa olosuhteissa kilpailija A:n edustajan olisi tullut tehdä asiakkaalle selväksi nimenomaisesti, että yritys A:n ja asiakkaan aiemmassa laitetoimittajassa yritys B:ssä on kysymys eri yrityksistä.

Kummassakin tapauksessa markkinaoikeus katsoi yritys A:n toiminnan olleen omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään ja siten sen toiminnan olleen sopimattomasta menettelystä annetun lain vastaista. Markkinaoikeus kielsi yritys A:ta jatkamasta ja uudistamasta menettelyään ensimmäisessä tapauksessa 50 000 euron ja toisessa tapauksessa 30 000 euron sakon uhalla.