Samankaltaisen tunnuksen käyttö ei ollut maineen norkkimista!

 

MAO 398/14, Dnro. 301/13/M1, annettu 11.6.2014

 

Markkinaoikeus hylkäsi valittajan valituksen, joka koski kilpailevan yrityksen erikoimaitojen markkinointia. Kilpailija oli markkinoinut erikoismaitojaan tunnuksella, joka valittajan näkemyksen mukaan oli yhdistettävissä suoraan valittajayhtiön käyttämään tunnukseen. Yritys syytti vastaajaa siitä, että se käytti oikeudettomasti hyväkseen valittajan luomaa mainetta ja tunnettavuutta eli norkki sen mainetta.

Ratkaisussaan MAO linjasi mm. että jotta kyseeseen voisi tulla sopimaton toisen maineen norkkiminen, on sopimattomasti menettelevän elinkeinonharjoittajan toiminnallaan tullut luoda mielleyhtymä toiseen elinkeinonharjoittajaan, ja että ensimmäisellä elinkeinonharjoittajalla on näin menetellessään ollut pyrkimys hyötyä toisen markkinointikampanjalla hankitusta maineesta ja tunnettavuudesta. Lisäksi edellytetään, että se, mitä väitetään käytetyn hyväksi, tulee olla markkinoilla tunnettu ja omaavan myös mainetta.

Käsillä olevassa tapauksessa MAO ei kuitenkaan katsonut, että asiassa esitetyn näytön perusteella olisi voitu päätellä, että pelkällä asianomaisella tunnuksella olisi kohdeyleisön keskuudessa ollut sellaista todettua mainetta ja tunnettavuutta että vastaajan tuote markkinointinsa perusteella olisi voitu yhdistää kohdeyleisön keskuudessa valittajayritykseen yksinomaan pelkän tunnuksen perusteella. MAO kiinnitti arvioinnissa huomiota mm. siihen, että kyseinen tunnus eri esitys- tai taivutusmuodoissaan on laajalti käytössä laatuun tai lisäominaisuuteen viittaavana yleiskielen ilmaisuna ja osana yritysten markkinointia. Näin ollen sen ei katsottu olevan omaperäinen tunnus tietylle tuotteelle, eikä se näin ollen ollut saavuttanut vaaditunlaista mainetta tai tunnettavuutta, jota olisi suojeltava. Toiseksi MAO viittasi ratkaisussaan siihen, että vastaajayritys käytti markkinoinnissaan selkeästi yhtiön omaa kaupallista tunnusta, mikä esti mielleyhtymän syntymisen valittajana esiintyneeseen kilpailijaan.