Sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin tulossa muutoksia keväällä 2015

Hallitus on esittänyt muutoksia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin (1396/2010). Lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena on puun riittävyyden takaaminen metsäteollisuudelle, ja hallitus esittääkin, että metsähaketta hyödyntäville tuotantolaitoksille maksettavaan tuotantotukeen tehtäisiin merkittäviä leikkauksia.

Voimassa olevan lain mukaan tuotantolaitoksilla, jotka tuottavat sähköä uusiutuvilla energianlähteillä, on mahdollisuus, tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, päästä Energiaviraston hallinnoimaan syöttötariffijärjestelmään. Järjestelmän tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotanto-kapasiteettia, ja edistää turpeen korvaamista metsähakkeella. Syöttötariffi on tarkoitettu maksettavaksi siten, että metsähakkeen käyttö polttoaineena yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa säilyy kilpailukykyisenä. Hallituksen esityksessä uudella lailla vähennettäisiin korkeamman jalostusasteen puuksi kelpaavan puun energiatukea ja sellupuun energiatuki puolittuisi.

Esityksen lausuntokierroksen aikana eri alan toimijat toivat esiin lakiehdotuksen keskeisimpiä ongelmakohtia, kuten mm. metsähakkeen käytön vähenemisen, puumarkkinoiden häiriintymisen, byrokratian ja kustannusten lisääntymisen, metsähakkeen käytön kallistumisen ja vaikeutumisen, uusiutuvan energian tavoitteiden vaarantumisen sekä puukaupan keskittymisen suurille toimijoille. Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan lakimuutos on tarpeellinen, sillä ilman rajauksia energian tuotantoon käytettäisiin sellun raaka-aineeksi käyvää puuta, ja syntyisi ongelma puun riittävyydestä.

Energia-alan toimijoiden mukaan uudistus tarkoittaisi käytännössä sitä, että vastaisuudessa puut pitäisi hakkuuvaiheessa lajitella sen mukaan, millaista tukea niille maksetaan, ja eri tukilajiin liittyvät toimitukset pitäisi myös todentaa. Tästä seuraisi paitsi suuria kustannuksia energiayrityksille myös pienempien toimijoiden karsiutumista ulos markkinoilta. Näin ollen olisi vaarana, että markkinat keskittyisivät suurten metsäyritysten käsiin, mikä vaikuttaisi heikentävästi kilpailuun markkinoilla. Niin ikään huolena on, että kivihiilen ja turpeen käyttö lisääntyisi metsähakkeen käytön kallistuessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi lausuntokierroksen muistionsa lakiehdotuksesta 16.1.2015. Seuraavaksi ehdotus on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi.