Sähkömarkkinalain asettamat vaatimukset

Caruna perusteli hinnankorotusta verkon parantamiseen liittyvillä investoinneilla. Yhtiö pyrkii parantamaan sähkön toimitusvarmuutta purkamalla haja-asutusalueilla metsässä kulkevia ilmajohtoja ja rakentamalla niiden tilalle uutta sähköverkkoa maan alle.

Investointien taustalla ovat viime vuosina runsaasti sähkökatkoja aiheuttaneet myrskyt sekä sähkömarkkinalain muutos, jonka mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä (sähkömarkkinalaki 588/2013, 51 §). Yhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset 50 % asiakkaista vuoden 2019 loppuun mennessä, 75 % vuoden 2023 loppuun mennessä ja 100 % vuoden 2028 loppuun mennessä. Tarkoin määritellyin edellytyksin Energiavirasto voi myöntää yhtiöille hakemuksesta lisäaikaa enintään vuoden 2036 loppuun saakka.

Kuluttajien kannalta ongelmallista on, että sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa kuten sähkön vähittäismyyntiä. Sähkönsiirtoyhtiöllä on käytännössä monopoli tietyllä maantieteellisellä alueella, sillä sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on niin työlästä ja kallista, ettei rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ole tarkoituksenmukaista tai kannattavaa. Kysymys on ns. luonnollisesta monopolista. Suomessa toimii kaikkiaan noin 80 alueellista sähkönsiirtoyhtiötä.

Kuluttajansuojalain 8:24 § mukaan palvelun lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 %:lla ja säännöstä on sovellettu myös hinnankorotusten kohtuullisuuden arvioinnissa.

Sähkömarkkinalaki ei sisällä vastaavaa hintakattoa. Sähkömarkkinalain 21 § mukaan ”verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirto- ja jakelupalveluja niitä tarvitseville sähköverkkonsa siirtokyvyn rajoissa” ja 24 § mukaan ”verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista”. Hinnoittelussa on kuitenkin otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus sekä kustannukset ja hyödyt, jotka aiheutuvat voimalaitoksen liittämisestä verkkoon. Sähkömarkkinalain 93 §:ssä säädetään sopimusehtojen muuttamisen edellytyksistä, joihin kuuluvat mm. lainsäädännön ja olosuhteiden muutokset. Laissa ei kuitenkaan säädetä, kuinka paljon ja usein sähkönsiirtoyhtiö voi hintoja muuttaa.