RP 108/2016 rd - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet har publicerats

Regeringen har äntligen den 22 juni givit riksdagen propositionen som gäller totalreformen av upphandlingslagstiftningen. I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om offentliga upphandlingar och koncessioner som ersätter lagen om offentliga upphandlingar från år 2007 och lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem från år 2011. Det föreslås samtidigt att en lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster som omfattar motsvarande konkurrensutsättningsförfaranden och som ersätter lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster från 2007 syftas.

Innehållet i de föreslagna lagarna motsvarar i fråga om upphandlingsförfarandena, tillämpningsområdet och rättsmedlen i regel den gällande upphandlingslagstiftningen. Syftet med propositionen och de nya lagarna är att nationellt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, parlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling inom försörjningssektorerna samt parlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner. De noggranna och klara bestämmelserna i dessa direktiv har redan tillämpats i Finland från den 18 april 2016. I propositionen beaktas även Europeiska unionens domstols rättspraxis i fråga om offentliga upphandlingar.

Propositionens syfte är att i enlighet med upphandlingsdirektivens målsättningar modernisera och förenkla upphandlingslagstiftningen samt gör den mer flexibel. Syftet är att förbättra kvaliteten på upphandlingarna, effektivera möjligheterna att beakta miljöaspekter och sociala aspekter, förbättra små och medelstora företags möjligheter att delta i anbudsförfaranden samt uppmärksamma bekämpningen av grå ekonomi. Målet är även att främja innovationer och beaktande av innovativa lösningar vid offentlig upphandling samt i större mån än tidigare beakta kvaliteten, speciellt inom upphandlingarna på social- och hälsovårdsområdet. Ytterligare syftar totalreformen till att öka effektivitet genom elektroniska förfaranden samt överhuvudtaget effektivera användningen av allmänna medel.

I propositionen föreslås en betydande förenkling av det förfarande som ska iakttas vid nationell upphandling. Dessutom föreslås det nationella tröskelvärdet höjas. För varu- och tjänsteupphandling föreslås tröskelvärdet höjas till 60 000 euro istället för det nuvarande tröskelvärdet på 30 000 euro. Som tröskelvärde för upphandling av social- och hälsovårdstjänster föreslås 400 000 euro framom det tidigare tröskelvärdet på 100 000 euro. Tröskelvärdet för byggentreprenader föreslås förbli oförändrat. Det nuvarande värdet är 150 000 euro.

I propositionen förslås det även att straffregisterlagen ändras så att ett straffregisterutdrag beträffande en anbudssökandes eller anbudsgivares ledning eller ansvarspersoner kan överlåtas till den upphandlande enheten för bedömning av huruvida en obligatorisk grund för uteslutning som avses i lagen gäller anbudssökanden eller anbudsgivaren. Ytterligare föreslås att lagen  om offentlighet i myndigheternas verksamhet ändras i fråga om 11 § 2 moments 6 punkt som förorsakat tolkningsproblem. Bestämmelsen föreslås ändras så att en part inte ska ha rätt att ta del av uppgifterna om en annan anbudssökandes eller anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter oavsett om uppgifterna har utnyttjats eller använts vid anbudsjämförelse.

En betydande ändring är att Konkurrens- och konsumentverket ska få i uppgift och ha befogenhet att övervaka efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen. I den nuvarande upphandlingslagen finns inte bestämmelser om övervakning utöver bestämmelserna om rättsmedel i efterhand. I synnerhet direktupphandlingarna har dock ansetts förorsaka ett problem på marknaden, och i fortsättningen bör man kunna angripa detta på ett bättre sätt. Enligt förslaget ska var och en som upptäcker lagstridigheter ha rätt att meddela detta till Konkurrens- och konsumentverket. Verket ska också på eget initiativ kunna undersöka och utreda lagstridigheter. Det föreslås att Konkurrens- och konsumentverket ska ha möjlighet att ge upphandlande enheter anmärkningar med anledning av de lagstridigheter som det lagt märke till och vid olaglig upphandling kunna förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs eller göra en framställning om bestämmande av påföljder i marknadsdomstolen.

Regeringens proposition finns i sin helhet på adressen https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_108+2016.aspx.

Vi kommer att rapportera mer om ämnet under sommaren och hösten, speciellt då riksdagens utskott behandlar förslaget.