Puutteellinen hankintapäätös aiheutti menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjapäätöksessä 2014:53 yhtiö oli hakenut ylimääräisenä muutoksenhakuna menetetyn määräajan palauttamista, koska se ei tiedoksi saamansa hankintapäätöksen puutteellisuuden vuoksi voinut tehdä valitusta 14 päivän valitusaikana.

Yhtiölle tiedoksi annetussa hankintapäätöksessä ei ollut ilmennyt tarjousten hintatietoja eikä sitä, miten tarjouksia oli vertailtu. Yhtiö tiedusteli tietoja Hankintayksiköltä, mutta pääsi tutustumaan asiakirjoihin vasta 14 päivän valitusajan päätyttyä.

KHO hylkäsi yhtiön hakemuksen menetetyn määräajan palauttamisesta. Ratkaisun perusteluissa todetaan, että menetetty määräaika voidaan hallintolainkäyttölain mukaan palauttaa sille, joka laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa muun ohella hakea muutosta päätökseen. KHO:n mukaan asiassa oli tosiasiallisesti kyse siitä, oliko hankintapäätös annettu yhtiölle tiedoksi siten, että hankintalaissa säädetty 14 päivän valitusaika oli alkanut kulua vai tuliko asiassa noudattaa pidempää, kuuden kuukauden valitusaikaa. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu ensi asteena ratkaista se, onko hankintaa koskeva valitus tehty sille säädetyssä määräajassa. Yhtiön hakemuksen perusteella ei ollut todettavissa, että kysymys olisi ollut tilanteesta, jossa määräaika valituksen tekemiseksi olisi voitu palauttaa.