Perhevapaalta palaavan työtehtävien muuttaminen

Työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä ei ole ehdoton. Mitä pidempään työntekijä on ollut perhevapaalla, sitä todennäköisempää on, että työpaikalla on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat myös töihin palaavan työntekijän työtehtäviin. Jos työpaikalla on perhevapaan aikana tapahtunut esim. työaikoihin tai työolosuhteisiin liittyviä muutoksia, myös perhevapaalta palaavan työntekijän työehdot voivat muuttua. Työehtojen muuttamisen osalta on keskeistä arvioida sitä, olisivatko työntekijän työehdot muuttuneet, vaikka tämä ei olisi perhevapaalla koskaan ollutkaan. Perhevapaalta palaavalle työntekijälle ei siten tarvitse antaa erityistä etua vapaan käyttämisestä.

Työtehtävien muuttamisen osalta Helsingin käräjäoikeus katsoi esimerkiksi lainvoimaisessa ratkaisussaan R 12/5052, että työnantajalla oli oikeus sijoittaa perhevapaalta palannut myyntipäällikkö account managerin tehtäviin, kun myyntipäällikköjen vakanssien määrä oli työntekijän poissaolon aikana vähentynyt yhtiössä käytyjen yt-neuvotteluiden seurauksena. Rakennemuutosten seurauksena osa myyntipäällikön tehtävistä oli siirtynyt account managerin hoidettavaksi. Account manager oli myös sijoitettu yhtiön organisaatiossa samalle tasolle myyntipäällikön kanssa. Käräjäoikeus totesi edelleen, että työnantaja oli voinut työnjohtovaltansa puitteissa päättää, kenelle yhtiön vanhoista myyntipäälliköistä ei ko. tehtävää enää jatkossa riittäisi. Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla oli oikeus tehdä sanotut yksipuoliset muutokset työntekijän työsuhteeseen.