Ajankohtainen julkista hankintaa koskeva ratkaisu markkinaoikeudesta: ostoa vai myyntiä?

Hankintayksikön suorittamaan kiviaineksen myyntiin ei sovellettu hankintalain säännöksiä

Markkinaoikeuden (MAO) ratkaisussa 549/14 oli kyse kaupungin suorittamasta kiviaineksen myynnistä siten, että sivutuotteena kiviaineksen ottamisen jälkeen syntyy asemakaavan mukainen tontti. Kaupungin tarkoituksena on ollut myydä kiviaines ja samalla vuokrata alue urakan toteuttamisajaksi voittaneelle tarjoajalle. Valittaja katsoi kyseessä olevan hankintalaissa tarkoitettu käyttöoikeusurakka. Hankintayksikkö sekä tarjouskilpailun voittanut tarjoaja katsoivat, ettei kyseessä ollut hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta, vaan sopimus, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ollut kiviaineksen myynti kaupungilta tarjoajalle.

Tontti on syntynyt kiviaineksen myynnin sivutuotteena. Kaupunki ei ole maksanut mitään korvausta voittaneelle tarjoajalle kiviaineksen ottamisesta ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön. Päinvastoin voittanut tarjoaja on maksanut kaupungille ostamastaan kiviaineksesta. Sopimusta ei ole katsottava hankintasopimuksesi, jos sen pääasiallisena tarkoituksena on muun toiminnan kuin hankinnan toteuttaminen.

MAO katsoi, että järjestelyn pääasiallisena tarkoituksena on ollut kiviaineksen myynti, eikä järjestelyssä ole kysymys hankintalaissa tarkoitetusta rakennusurakasta tai käyttöoikeusurakasta. MAO jätti siten valituksen tutkimatta sen toimivaltaan kuulumattomana.