Oikeustapaus KHO 2018:164 Asiakirjan julkisuus 12.12.2018

Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään ottanut kantaa julkisen asiakirjan määritelmään. 10.12.2018 julkaistussa päätöksessä todettiin, ettei ole perustetta muuttaa hovioikeuden kantaa asiakirjojen julkisuudesta.

Kyseessä on tapaus, jossa toimittaja teki asiakirjapyynnön kaupungille 7.9.2016. Pyydettyihin asiakirjoihin liittyi kaupungin hallinnoimien ja omistamien yrityksien sisäisen tarkastuksen tuloksista tehdyt muistiot, jotka oli luovutettu ainakin kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja kuitenkin hylkäsi päätöksellään asiakirjapyynnön, perusteena mm. se, ettei muistiot liity kaupungille viranomaisena kuuluvasta tehtävästä eikä niitä tarvitse lain mukaan arkistoida, joten kyse ei ole julkisuuslain mukaisesta asiakirjasta.

Tuomioistuin on kaupunginjohtajan kanssa eri mieltä. Hallinto-oikeuden mukaan asiakirjat tuli luovuttaa toimittajalle. Perusteluna on etenkin se, etteivät ne sisällä salassa pidettäviä tietoja. Kaupunki ei ole edes väittänyt asiakirjojen sisältävän tällaisia tietoja. Hallinto-oikeuden mukaan pelkästään se, että asiakirjat sisältävät valvonnan kohteen kannalta epäedullisia tietoja, ei voi olla salassapidon perusteena, ja valvonnan tuloksia koskevat tiedot ovat yleensä julkisia. Täten asiakirjojen julkisuus ei aiheuta sellaista vahinkoa, jonka perusteella niitä ei tarvitsisi katsoa julkisiksi.

Korkein hallinto-oikeus linjaa kunnan toimivan viranomaisen roolissa myös harjoittaessaan omistajaohjaustoimintaa, kuten sisäistä tarkastustoimintaa. Tällöin asiakirjat kuuluvat lähtökohtaisesti julkisuuslain soveltamisalaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta tullut muuttaa. Näin ollen asiakirjat katsotaan julkisiksi ja tulee luovuttaa niitä pyytäneelle toimittajalle.

 

Lähde: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1543991245171.html