Ohjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) on vakiomuotoinen asiakirja, jolla tarjoajat vakuuttavat, että niitä ei rasita poissulkemisperuste ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Asiakirjaa on käytettävä EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sekä erityisaloilla että klassisella sektorilla. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut sivuillaan ohjeistuksen ESPD:n sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa. Palvelua käyttämällä sekä hankintayksiköt että tarjoajat voivat täyttää asiakirjaa sähköisesti.

Hankintadirektiivien mukaan asiakirja annetaan yksinomaan sähköisenä. Tätä voidaan kuitenkin lykätä 18.4.2018 asti. Sähköisiä ja paperisia versioita voidaan siten käyttää rinnakkain mainittuun päivämäärään asti. Tarjoajat voivat näin ollen käyttää asiakirjaa joko ESPD-palvelussa, tulostaa paperiversion ja toimittaa sen hankintayksikölle muilla kuin sähköisillä viestintävälineillä, hyödyntää asiakirjaa sähköisenä lomakkeena (word/pdf) tai lomake voidaan integroida sähköiseen kilpailuttamisjärjestelmään.

Ohjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä: http://www.tem.fi/files/45062/ESPD-ohje.pdf

Komission ESPD-palvelu: http://ec.europa.eu/growth/espd

Lomake word-muodossa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita

Lomake pdf-muodossa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN