Merkityksetön poikkeama

Oppilaskuljetuksia koskevassa ratkaisussa MAO:253/16 voittanut tarjoaja oli jättänyt merkitsemättä rastin tarjouslomakkeen kohtaan, jonka mukaan tarjoukseen ei sisälly varaumia tai lisämaksuja. Hankintayksikkö oli sallinut tarjoajan täsmentää tältä osin tarjoustaan. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli tarjousasiakirjojen perusteella voinut pitää selvänä, että yritys oli sitoutunut olemaan perimättä palveluistaan lisämaksuja eikä tarjous sisältänyt varaumia, joten rastin puuttumisella ei ollut tosiasiallisesti vaikutusta tarjousten vertailukelpoisuuteen. Siten hankintayksikkö ei suhteellisuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon ottaen ollut velvollinen sulkemaan kyseistä tarjousta tarjouskilpailusta mainitulla perusteella.

Kuivaruoka-aineiden ja pakasteiden hankintaa koskevassa tapauksessa MAO:297/16 voittaneen tarjoajan tarjoamat elintarvikkeet tai niiden pakkaukset poikkesivat joiltain osin vähäisessä määrin tarjouspyynnöstä. Markkinaoikeus totesi, että tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjous on tehty tarjouspyynnön ehtoja vastaavaksi ja että voittanut tarjoaja on sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Näin ollen hankintayksikkö oli lähtökohtaisesti voinut luottaa siihen, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia ja sopivat tarjouspyynnössä esitettyyn käyttötarkoitukseen, eikä sillä tarjouksen perusteella tai muutoinkaan ollut aihetta epäillä, että tarjoajan antamat tiedot olisivat virheellisiä tai harhaanjohtavia.
(Ratkaisu syntyi äänestyksen tuloksena. Eri mieltä olleen jäsenen mukaan eräät voittaneen tarjouksen tuoterivit eivät vastanneet riittävästi tarjouspyynnön vaatimuksia ottaen erityisesti huomioon, että valittajan tarjous oli hylätty vastaavan poikkeaman johdosta.)

Sairaalan työvaatteiden hankintaa koskevassa ratkaisussa MAO:257/16 markkinaoikeus kiinnitti niin ikään huomiota tarjousten vertailukelpoisuuteen ja tarjoajien tasapuoliseen kohteluun. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet olivat värisävyltään ja eräiltä muilta yksityiskohdiltaan tarjouspyynnön vastaisia. Kuitenkin voittajan ohella kaikkien tarjoajien näytekappaleissa todettiin olevan tarjouspyynnön havainnekuvaan nähden sellaisia vähäisiä poikkeamia, joilla ei ollut merkitystä tarjousten vertailun tai tuotteiden käyttötarkoituksen kannalta. Siten hankintayksikkö ei ollut toiminut hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan vertailuun.