Marknadsdomstolen ansåg att kraven i upphandlingen inte begränsade konkurrensen

Marknadsdomstolen tog i sitt färska avgörande MAO:580/16 ställning till ändringssökandens yrkanden om att ett flertal av de krav som den upphandlande enheten ställde i upphandlingen begränsade konkurrensen på marknaden. Enligt ändringssökanden var de krav som uppställdes direkt tagna ur den vinnande anbudsgivarens system. Dessutom ansåg ändringssökanden att 26 av kraven begränsade konkurrensen och inte var nödvändiga för att genomföra upphandlingen.

Upphandlingen gällde en tjänst för ansökan om tillstånd inom området för bygg och miljö. Marknadsdomstolen konstaterade att det i upphandlingslagen inte finns bestämmelser om innehållet i upphandlingen eller ändamålsenligheten av upphandlingen. Dock ska kraven som den upphandlande enheten ställer vara befogade med tanke på upphandlingen och kraven får inte medföra omotiverade hinder för konkurrens inom offentlig upphandling.

Marknadsdomstolen behandlade varje krav som uppställts skilt och ansåg att kraven med tanke på föremålet för upphandlingen hade satts upp för att uppnå ett resultat som bäst tjänar den upphandlande enhetens behov. Marknadsdomstolen ansåg att betydelse inte skulle ges till det att många av kraven kunde ha definieras på ett mer allmänt sätt. Marknadsdomstolen konstaterade dock att mer allmänna definitioner kunde ha lett till att den upphandlande enhetens behov inte säkerställs lika bra. Marknadsdomstolen förkastade besvären.