Markkinaoikeus tuomitsi hankintayksikön maksamaan 25 000 euroa hyvitysmaksua urheilukentän perusparannusta koskevan hankintamenettelyn virheellisyyden perusteella

Tapauksessa valittaja katsoi, että voittanut tarjoaja ei ollut täyttänyt kaikkia hankintayksikön asettamia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnössä oli edellytetty maa- ja ve­si­ra­ken­ta­mi­sen se­kä inf­rast­ruk­tuu­rin ra­ken­ta­mi­sen pääa­laa kos­ke­vaa RA­LA-pä­te­vyys­to­dis­tus­ta tai vas­taa­vaa sel­vi­tys­tä se­kä re­fe­rens­se­jä vä­hin­tään kol­mes­ta vas­taa­vas­ti to­teu­te­tus­ta pin­ta­ra­ken­neu­ra­kas­ta vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na. Näiden lisäksi on edellytetty et­tä asen­nus­ryh­mäl­lä ja vas­taa­val­la mes­ta­ril­la on ol­ta­va ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta pin­ta­ra­ken­neu­ra­kois­ta ja to­dis­tus täs­tä ko­ke­muk­ses­ta on tul­lut liit­tää tar­jouk­seen.

Valittajan mukaan tarjouskilpailussa sekä ensimmäiseksi että toiseksi tulleen tarjoajan tarjouksissa oli puutteellisuuksia, joiden vuoksi ne olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Voittaneessa tarjouksessa ilmoitetuista referensseistä vain yksi oli ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen pääurakka. Tämän lisäksi tarjouksessa ei ollut selvitystä sen henkilön kokemuksesta, jonka oli ilmoitettu vastaavan urakasta. Näiden seikkojen lisäksi puutteita esitettiin olevan sovellettavien työehtojen ilmoittamisessa. Myös toiseksi tulleen tarjoajan pätevyyttä osoittavat tiedot olivat hankintapäätöksestä valittaneen mukaan tarjouspyynnön vaatimusten vastaiset.

Markkinaoikeus arvioi ilmoitettuja referenssejä. Voittanut tarjoaja oli ilmoittanut tarjouksessaan 15 urheilukenttäurakkaa, joissa se oli ollut mukana. Kahdessa näistä ilmoitetuista urakoista voittanut tarjoaja oli ollut pääurakoitsijana ja muissa urakoissa aliurakoitsijan asemassa. Markkinaoikeus katsoi, että koska voittanut tarjoaja ei ollut yksilöinyt mitä referenssiurakoiden osa-alueita se oli aliurakoissa toteuttanut, niin tarjouksesta ei ilmennyt, että olivatko ilmoitetut urakat vaaditulla tavalla hankinnan kohdetta vastaavia. Koska voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei riittävällä tavalla ilmennyt vähimmäisvaatimukseksi asetettu hankinnan kohdetta vastaava kokemus, voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus totesi, että myös toinen tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta ammatillista pätevyyttä osoittavien tietojen puuttumisen vuoksi. Vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen toimitettua lisäselvitystä ei olisi tullut ottaa arvioinnissa huomioon. Hankintayksikön todettiin menetelleen asiassa hankintasäännösten vastaisesti, jolloin asiassa tuli harkittavaksi hankintalain mukaisten seuraamusten määrääminen.

Koska hankintasopimus oli allekirjoitettu, asiassa tuli arvioida hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä. Hankintamenettelyssä tarjouksen valintaperusteena oli ollut halvin hinta. Valittaneen tarjous oli sijoittunut hankintamenettelyssä kolmanneksi. Koska kaksi ensimmäistä tarjousta oli todettu siten tarjouspyynnön vastaisiksi, että ne olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, valittaneella olisi virheellisessä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Hyvitysmaksua määrättiin maksettavaksi 25.000 euroa.