Markkinaoikeus otti kantaa puitejärjestelyn asiakirjojen hankintalainmukaisuuteen

Tuoreessa markkinaoikeuden hankintaoikeudellisessa ratkaisussa MAO:48/16 käytiin läpi palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankkimiseksi tehtyjä puitejärjestelyyn liittyviä asiakirjoja ja hankintapäätöstä. Markkinaoikeuteen valittanut taho ei ollut tullut valituksi puitejärjestelyn osapuoleksi ja markkinaoikeuden oli otettava kantaa muun muassa puitejärjestelyosapuolia koskevan hankintapäätöksen lainmukaisuuteen.

Valittaja katsoi, että se olisi tullut hankintapäätöksellä valita mukaan kyseessä olevan hankinnan puitesopimustoimittajaksi. Markkinaoikeus selvitti ja otti kantaa hankintamenettelyn tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöön ennen kuin se ryhtyi ratkaisussaan arvioimaan puitejärjestelyn osapuolten valintaa koskevan hankintapäätöksen lainmukaisuutta.

Asiaa arvioidessa ongelmalliseksi muodostui hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen epäselvyys niiltä osin, että missä suhteessa hankinnassa oli kyse tehostetun palveluasumisen hoitovuorokausista, ja miltä osin taas palveluasumisen hoitovuorokausista. Hankintailmoituksen etusijaa koskevan oikeusohjeen nojalla markkinaoikeus tulkitsi asiakirjakokonaisuutta siten, että hankinnan varsinaisena kohteena, eikä vain sopimusoptiona, oli ollut myös tavallinen palveluasuminen.

Hankinnan kohdetta koskevan ristiriitaisuuden ohella tarjouspyyntöasiakirjojen tiedot osatarjousten sallittavuudesta ja niitä koskevista vaatimuksista olivat myös olleet epäselviä, ja täten tarjouspyyntö ei ollut omiaan tuottamaan hankintaa koskevia yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Epäselvyyttä oli markkinaoikeuden mukaan sisältynyt myös laadusta annettavien lisäpisteiden edellytyksissä. Tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua ei oltu voitu tällä kyseisellä tarjouspyynnöllä taata, joten hankintayksikkö oli toiminut tarjouspyynnön sisältöä laatiessaan hankintalain velvoitteiden vastaisesti.

Vaikka jo tarjouspyynnön yleinen sisältö todettiin hankintasäädösten vastaiseksi, markkinaoikeus huomautti ratkaisussaan vielä puitejärjestelyliitännäisistä puutteista, joita menettelyssä oli ilmennyt. Palveluasumisen toimittajan tai toimittajien valinta hankintakaudella oli tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella jäänyt hankintayksikön vapaasti päätettäväksi kussakin yksittäistapauksessa, ja myös tämä oli myös ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyssä. Markkinaoikeus esitti, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu ratkaisun oikeusohjeet huomioiden.

 

Lähde