MAO: Tarjouspyyntö oli epäselvä, kun hankintayksikkö oli ilmoittanut, että hintojen tulisi olla ”markkinahintaan verrattuna kohtuulliset ”

Markkinaoikeus otti ratkaisussaan MAO:687/16 kantaa tarjouspyynnön selvyyteen. Asiassa oli kyse avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluiden hankinnasta. Valittaja katsoi, että hankintayksikkö oli sulkenut sen virheellisesti pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä oli muun ohella ilmoitettu, että palvelutuotteissa tarjoajan tulee ilmoittaa asiakkailta perittävä ateriamaksu, mutta siinä oli myös mainittu, että näitä maksuja ei oteta mukaan vertailuun. Menettelyn aikana hankintayksiköltä oli muun ohella kysytty, onko ateriahinnoille tai ylläpitomaksulle määritelty hintakattoa. Hankintayksikkö oli vastannut, ettei ole, mutta asiakkaalta perittävien maksujen tulee olla markkinahintaan verrattuna kohtuulliset eikä aterioista perittävä maksu saa ylittää niiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi hankintayksikkö oli todennut, että ”Kokopäivän ateriat noin 9–14 €/vrk, ylläpitomaksu vaihtelee sisällöstä riippuen noin 40 €/kk.”

Valittaja on ilmoittanut asiakkaalta perittäväksi ateriamaksuksi 8 euroa ateriaa, asiakasta ja päivää kohden.

Markkinaoikeus totesi, ettei hankintayksikkö tarjoajien tekemiin kysymyksiin antamissaan vastauksissa ollut ilmoittanut, että se olisi arvioinut ateria- ja ylläpitomaksulle jonkin enimmäishinnan. Lisäksi se oli antanut kokopäivän ateriahinnoille edellä kuvatun vaihteluvälin, mutta käyttänyt tässä yhteydessä kuitenkin sanaa ”noin”. Markkinaoikeuden mukaan hintaa koskevaa vaatimusta ei oltu tarjouspyynnössä esitetty niin selvästi ja yksiselitteisesti, että tarjoajat olisivat voineet riittävällä tarkkuudella tietää, mitä hintaa on pidettävä tarjouspyynnössä tarkoitetuin tavoin kohtuullisena. Kysymyksessä olevassa hankinnassa tarjousta valmistelevan tarjoajan kannalta olisi ollut oleellista tietää myös se seikka, minkälaisia hintoja se voi asiakkailta periä. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.