Markkinaoikeus katsoi, että alalla ammattimaisesti toimivan olisi tullut ymmärtää tarjouspyynnössä esitetty

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:657/16 oli kyse rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta biokaasulaitoksen kokonaisvastuu-rakentamisen urakasta. Valittaja oli esittänyt, että hankinnan kohde ja referenssivaatimukset olisivat olleet täsmentämättömät ja epäselvät, koska hankintailmoituksessa mainitulle biokaasulaitoksen jatkuvatoimiselle kuivamädätystekniikalle ei ole asetettu tarkempia vaatimuksia. Valittaja esitti lisäksi, että referenssivaatimukset olivat olleet kohtuuttomat.

Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö oli markkinaoikeudessa esittänyt, että kuivamädätyksessä ja märkämädätyksessä on kyse erilaisista prosesseista eikä valittaja ole sinänsä kiistänyt hankintayksikön esittämiä kuiva- ja märkämädätystekniikan välisiä eroja, vaan se oli ainoastaan esittänyt, että sen oma tekniikka kuuluu kuivamädätystekniikkaan. Markkinaoikeus katsoi, että alalla ammattimaisesti toimivan on tullut ymmärtää sanotut toimintaperiaatteet ja niiden eroaminen toisistaan. Markkinaoikeus katsoi, etteivät hankinnan kohde ja tekniset kuvaukset ole olleet täsmentämättömät valittajan esittämin tavoin.

Markkinaoikeus totesi myös, että hankintayksikkö asettamat prosessisuunnittelusta vastaavan henkilön sekä itse tarjoavan yrityksen soveltuvuutta koskeneet referenssivaatimukset eivät olleet liian ankariksi suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön esittämän mukaan kyseessä on ollut hankintayksikön kannalta erittäin merkittävä rakennushanke, joka toteutetaan tavanomaista urakkaa vaativampana KVR-urakkana nopeassa aikataulussa. Kuivamädätyslaitoksen tekniikka poikkeaa olennaisesti märkämädätykseen perustuvasta tekniikasta, joten hankintayksikkö on soveltuvuutta koskevilla vaatimuksillaan pyrkinyt varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta vaatimusten mukaisesti asetetussa aikataulussa. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksiköllä on ollut oikeus edellyttää, että tarjoajalla ja sen työntekijöillä on esittää referenssinään nimenomaan kuivamädätystekniikkaan perustuvia aiempia toimituksia tai projekteja. Esitetyt referenssivaatimukset eivät ole olleet myöskään lukumääräisesti kohtuuttomia.

Markkinaoikeus huomautti myös, että hankintayksikön asiassa esittämän selvityksen perusteella kysymyksessä olevalla alalla on Suomessa ja Euroopassa useita toimijoita, mistä osaltaan osoituksena voidaan pitää myös sitä, että useampi toimija jätti osallistumishakemuksen myös kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun. Markkinaoikeuden mukaan yksinomaan sitä, että vain yksi toimijoista hyväksyttiin sittemmin mukaan tarjouskilpailuun, ei myöskään voida pitää osoituksena siitä, että referenssivaatimukset olisivat olleet valittajan esittämin tavoin liian ankara, kun otetaan huomioon ne seikat, joiden perusteella hankintayksikkö on hylännyt muiden ehdokkaiden osallistumishakemukset.

Hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus hylättiin.