Markkinaoikeuden tuore ratkaisu: virheellisen hankintailmoituksen perusteella tehty suorahankinta johti sopimuskauden lyhentämiseen! Lue lisää…

Hankintalain mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun tai lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua, kun on kyse hankintalain liitteen B mukaisesta palveluhankinnasta, jonka arvo ylittää EU-kynnysarvot, jos hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman hankintalaissa määrättyä perustetta eikä suorahankinnassa ole menetelty hankintalain mukaisesti.

Tapauksessa MAO: 370/14 hankintayksikkö ei ollut EU-kynnysarvon ylittävässä avoimella menettelyllä toteutetussa hankinnassa saanut tarjousajan päätyttyä yhtään tarjousta. Hankintayksikkö on sittemmin EU-jälki-ilmoituksella ilmoittanut tehneen hankintasopimuksen suorahankintana.

Hankintayksikön alkuperäisessä EU-hankintailmoituksessa oli ilmoitettu virheellinen tavarahankintoja koskeva CPV-koodi. Ilmoitettu CPV-koodi viittasi hankinnan pääkohteena olevan röntgenlaitteet. Samaa CPV-koodia oli käytetty myös EU-jälki-ilmoituksessa.

Hankinnan kohteena oli kuitenkin tosiasiassa ollut liitteen B mukaiset toissijaisiin palveluhankintoihin kuuluvat lääketieteelliset kuvantamispalvelut. Koska alkuperäisessä hankintailmoituksessa oli käytetty virheellisesti tavarahankintoja koskevia CPV-koodeja, vaikka hankinnan kohteena tosiasiassa on ollut lääketieteelliset kuvantamispalvelut markkinaoikeus katsoi, ettei ilmoitetut CPV-koodit vastanneet hankinnan kuvausta ja olivat siten olleet harhaanjohtavia. Markkinaoikeus totesi vielä, että hankintailmoituksen virheellisyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon, ettei samojen toimittajien voida tavanomaisesti katsoa tarjoavan sekä hankintailmoituksessa ilmoitettuja että hankinnan kohteena olleita palveluja. Suorahankintaa edeltäneessä hankintamenettelyssä julkaistun hankintailmoituksen virheellisyyden katsottiin olleen omiaan heikentämään hankinnan kohteena olleita lääketieteellisiä kuvantamistutkimuspalveluja tarjoavien toimittajien mahdollisuuksia löytää ilmoitus.

Markkinaoikeus katsoi, ettei EU-hankintailmoituksella ilmoitetusta avoimesta menettelystä ollut johtunut, että suorahankinnan edellytykset olisivat olleet käsillä. Virheellinen hankintailmoitus on ollut syynä sille, ettei määräaikaan mennessä ollut saatu yhtään tarjousta. Suorahankinnan tekemiselle säädetyt edellytykset eivät olleet täyttyneet ja hankinta olisi siten tullut kilpailuttaa.

Hankintayksikkö ja tarjoajan välinen puitesopimus oli allekirjoitettu sopimusajalle 1.11.2013 – 31.10.2017. Sopimus oli lisäksi sisältänyt kaksi kahden vuoden optiota. Markkinaoikeus lyhensi hankintayksikön ja tarjoajan välisen puitesopimuksen sopimuskauden päättymään 30.9.2014 ja velvoitti hankintayksikön kilpailuttamaan tämän jälkeen hankinnan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti 50 000 euron sakon uhalla, mikäli se aikoo edelleen toteuttaa kyseessä olevan kuvantamispalveluiden hankinnan.