Markkinaoikeuden ratkaisuja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta

Tarjoajalla on vastuu siitä, että tehty tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksesta on käytävä lähtökohtaisesti kaikki hankintayksikön edellyttämät asiat ilmi, ja hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, katsotaanko tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot riittäviksi, jotta tarjous täyttäisi tarjouspyynnön mukaisuuden edellytykset. Hankintayksiköllä on niin ikään velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous, ja arvioida tarjousten sisällölle asettamiaan vaatimuksia yhdenmukaisesti siten, että tarjoajien yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteet toteutuvat hankintaprosessissa. Markkinaoikeus on tuoreessa oikeuskäytännössään ottanut kantaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuteen.

 

MAO:89–90/15

Hankintayksikkö oli sulkenut valittajan astianpesukonetta koskevan tarjouksen ulos hankintamenettelystä tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että pesuvaiheesta ei selvinnyt jäljellä olevaa pesuaikaa eri pesuohjelmilla.

Tarjottavan astianpesukoneen osalta tarjouspyynnössä oli vaadittu muun ohella, että siinä tulee olla ”jäljellä olevan pesuajan ilmaisin”. Valittaja oli tulkinnut tarjouspyynnössä esitettyä jäljellä olevan pesuajan ilmaisinta koskeva vaatimusta siten, että astianpesukone ilmaisee LED-valoin suuntaa-antavasti, missä vaiheessa pesutapahtuma on. Hankintayksiköt olivat puolestaan esittäneet, että kyseinen vaatimus tarkoittaa sitä, että astianpesukoneesta tulee käydä ilmi jäljellä oleva pesuaika.

Valittaja oli tarjousajan päätyttyä esittänyt, että astianpesukoneesta oli saatavissa päivitetty uusi malli, jossa on numeraalinen pesuajan näyttö, ja että uusi malli olisi siten ollut käytettävissä sopimuskauden alkaessa. Valittajan mukaan se oli tästä syystä merkinnyt tarjoukseensa jäljellä olevan pesuajan ilmaisinta koskevaan kohtaan ”kyllä”.

Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön jäljellä olevan pesuajan ilmaisinta koskevaa vaatimusta oli tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että tarjottavasta astianpesukoneesta oli tullut käydä ilmi jäljellä oleva pesuaika. Kun valittajan tarjouksesta ei ollut myöskään käynyt ilmi, että sen tarjoama astianpesukonemalli päivittyy ennen sopimuskauden alkua uudeksi malliksi, jossa on numeraalinen pesuajan näyttö, ei valittajan vasta tarjouskilpailun jälkeen antamilla tiedoilla ollut asian arvioinnin kannalta merkitystä. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

 

MAO:85/15

Valittajan tarjous oli suljettu ulos tarjouskilpailusta sillä perusteella, että se oli liittänyt tarjoukseensa lisäehtoja. Tarjoaja oli tarjoukseen liittämässään ohjelmistolisenssisopimuksessa esittänyt lisäehtoja, jotka hankintapäätöksen perustelujen mukaan olivat ristiriidassa tarjouspyynnön osana olleen kattosopimuksen ja tarjouspyynnön ehtojen kanssa.

Valittaja oli esittänyt, ettei sen tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjouksen liitteenä olleen ohjelmistolisenssisopimuksen ehdot olivat poikenneet tarjouspyyntöaineistoon sisältyneen kattosopimuksen ehdoista. Ohjelmistolisenssisopimus oli valittajan mukaan taas aina alisteinen kattosopimuksen ehdoille, mikä valittajan mukaan oli ilmennyt ohjelmistolisenssisopimukseen sisältyneestä maininnasta ”Subject to Framework Agreement”. Näin ollen tarjoukseen liitettyyn ohjelmistolisenssisopimukseen sisältyneet kattosopimuksen kanssa ristiriidassa olevat ehdot eivät olleet päteviä, vaan sovellettavaksi olivat tulleet tarjouspyynnön mukaiset ehdot.

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyynnön tarjouksen laatimista koskevassa kohdassa oli todettu, että tarjous ei saanut sisältää tarjoajan asettamia ehtoja, jotka olivat tarjouspyynnön vastaisia, ja että hankintayksikön oli hylättävä tarjous, joka ei vastannut tarjouspyyntöä. Tarjoajan oli todettu tarjouksellaan hyväksyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehdot. Kohdassa oli vielä todettu, ettei ehtoihin ollut neuvoteltavissa olennaisia muutoksia.

Markkinaoikeus katsoi, että valittajan viittaamaa mainintaa oli pidettävä tulkinnanvaraisena, eikä hankintayksikön sen perusteella olisikaan tullut tunnistaa ja jättää huomiotta ne valittajan tarjoukseen liitetyn ohjelmistolisenssisopimuksen ehdot, jotka ovat olleet tarjouspyynnön sopimusehtojen vastaisia tai merkinneet lisäehtoja suhteessa niihin. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan olisi täytynyt tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ymmärtää, että tarjous oli tehtävä nimenomaisesti tarjouspyynnön liitteestä ilmenevien sopimusehtojen mukaisesti, ja ettei omien tarjouspyynnön ehtojen vastaisten tai lisäehtojen esittäminen tarjouksessa ole ollut sallittua. Valitus hylättiin.