MAO:84/15

Maaseutuliikenteen kannusteurakoita koskevassa tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei ole nimenomaisesti asetettu vaatimusta, jonka mukaan tarjoajien olisi tullut ilmoittaa tarjouksessaan seitsemän linja-auton tiedot. Tarjouspyyntö ja sitä koskeviin kysymyksiin annetut vastaukset ovat olleet tulkittavissa siten, että tarjouspyynnössä esitetyt autopäivät ovat olleet yksinomaan tarjouksen laatimista varten ilmoitettuja arvioita, joiden avulla tarjoaja on voinut määritellä tarjoamansa palvelun kokonaishinnan.

Toisaalta hankintayksikön vastaukset ovat olleet omiaan antamaan tarjoajille vaikutelman, että tarjouksessa ja tarjoushintaa määriteltäessä on tullut noudattaa nimenomaisesti kunkin kohteen osalta ilmoitettuja autopäiviä ja näin ollen myös ilmoittaa kalustonsa osalta vastaava määrä ajoneuvoja.

Tarjouspyyntöasiakirjojen ja täsmennysten perusteella on jäänyt epäselväksi, onko yhden kohteen osalta asetettu kaluston määrää koskeva vaatimus ehdoton vähimmäisvaatimus vai ei. Tarjoushinnan laskemisen kannalta on ollut oleellista tietää, kuinka monta linja-autoa palveluun on tullut sisällyttää tarjottavalla kokonaishinnalla.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet hankinnan kohdetta koskevien vaatimusten osalta niin tulkinnanvaraisia, etteivät ne ole olleet omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eivätkä turvaamaan tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.