MAO:81/14

Hankintayksikkö oli ilmoittanut EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koululaiskuljetusten palveluhankinnasta lukuvuodelle 2013-2014.

Valittajan mielestä hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hylätessään valittajan tarjoukset reitistä A sekä reiteistä B & C, ja keskeyttäessään hankintamenettelyn mainittujen reittien osalta. Tarjous reitistä A on ollut hinnaltaan halvin. Reiteistä B ja C ei ole jätetty muita tarjouksia. Halvinkin tarjous reitiltä oli ylittänyt hankintayksikön arvioiman kustannuslaskelman yli 400 prosentilla. Arvio oli perustunut aiemmin kilpailutetun reitin hintatasoon.

Tarjouspyynnön mukaan tilaaja oli varannut oikeuden tarjouksen hylkäämisen, mikäli tarjouksen hinta poikkeaa oleellisesti yleisestä hintatasosta. Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö ei ollut sidottu tähän tai muuhun tarjouspyynnössä ilmoitettuun keskeyttämisperusteeseen, vaan se oli voinut keskeyttää hankinnan mistä tahansa hankintalain 73 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta todellisesta ja perustellusta syystä.

Edellä todetuin tavoin oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hyväksyä saamaansa ainoaa tarjousta. Hankintayksikkö ei ollut näin ollen menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn reittien A, B ja C osalta.